Articole presa

Diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris. Posibile implicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de continuitate

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 18 aprilie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/diminuarea-activului-net-al-societatii-la-mai-putin-de-jumatate-din-valoarea-capitalului-social-subscris/

Potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile prevăzute la art.1 alin.(1) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale. Acestea, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Situațiile financiare anuale se aprobă de adunarea generală ordinară a acționarilor/asociaților și se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării societății.

Potrivit art.29 și art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art.10 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

  1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  2. situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
  3. persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Apreciem că un număr foarte mare de societăți din România se află în următoarea situație: cu ocazia adunării generale ordinare a acționarilor/asociaților pentru aprobarea situațiilor financiare anuale se constată faptul că persoana juridică (societatea) înregistrează o diminuare a valorii activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, respectiv deține capitaluri proprii (pozitive sau negative, după caz) la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris – generate, în principal, de pierderea exercițiului financiar pentru care se aprobă situațiile financiare anuale și/sau pierderea reportată, după caz.

Poate afecta această situație desfășurarea activității societății în condiții de continuitate?

În opinia noastră, da – întrucât, dacă administratorii și acționarii/asociații societății nu iau nici o măsură pentru reconstituirea valorii activului net, orice persoană interesată (exemplu: autoritățile fiscale) se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății.

Opinia noastră are la bază următoarele prevederi ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art.153^24 alin.(1): Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.”

art.153^24 alin.(2): ”Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar şi în cazul unei diminuări a activului net mai puţin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.”

Astfel, în situația în care adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, recomandarea este de a se decide aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.153^24 alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.”

În caz contrar, apreciem că vor fi incidente prevederile art.153^24 alin. (5) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare.”

            În condițiile în care autoritățile fiscale acordă/vor acorda o atenție sporită poziției activului net al societăților și conformării la prevederile legale specifice,

Recomandarea noastră este următoarea: analiza factorilor care au condus la diminuarea valorii activului net, identificarea eventualelor arii de risc și a soluțiilor pentru reconstituirea valorii activului net.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *