Articole presa

Mecanismul de stabilire, declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 14 martie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/mecanismul-de-stabilire-declarare-si-plata-a-impozitului-pe-venit-si-a-contributiilor-sociale-obligatorii-datorate-de-persoanele-fizice/

 

            Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ”Transparență decizională”, ”Proiecte acte normative”, a fost publicat, în data de 09.03.2018, proiectul Ordonanței de urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative (versiunea actualizată).

Promovarea acestui act normativ a fost determinată, în principal, de necesitatea:

  • elaborării unui mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice;
  • reducerii numărului de declarații depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor activități economice;
  • revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activități economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăților anticipate și instituirea unui singur termen de plată;
  • încurajării contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice să își declare în mod transparent obligațiile fiscale, în scopul îmbunătățirii conformării;
  • simplificării modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât și pentru ANAF prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plățile anticipate și cunoașterii de către contribuabil a obligațiilor de plată, fără intervenția organului fiscal;
  • dobândirii calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;
  • încadrării ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent;

În ediția de azi, 14.03.2018, a cotidianului Mesagerul Hunedorean vom prezenta, în sinteză, schimbările preconizate la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – cu privire la Titlul IV – ”Impozitul pe venit”, ”Dispoziții generale”, ”Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din activități independente”, ”Modalitatea de declarare a sumelor reprezentând 2% din impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor” și ”Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor”.

             a)Titlul IV – Impozitul pe venit

Se propune reducerea numărului de declarații depuse la organul fiscal de persoanele fizice care desfășoară activități economice sau realizează unele categorii de venituri, de la 7 formulare  (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604  și D605) la o Declarație unică pentru persoanele fizice, care să cuprindă toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate si sa asigure totodată un mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a obligațiilor fiscale.

 b)Dispoziții generale

Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și tratării acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate.

Având în vedere acest fapt, pentru menținerea facilității fiscale acordate persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care  beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din activități independente, este necesară precizarea în mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală obținute de persoanele respective.

Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activități independente, este necesară precizarea în mod distinct a următoarelor:

– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cota de impozit este de 10%.

               c) Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din activități independente

             Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real, au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie inclusiv,  a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți integrale a impozitului pe venitul estimat aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior,  pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.

Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ câştigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

            În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plății acestora, impozitul fiind final.

De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real.

          d) Modalitatea de declarare a sumelor reprezentând 2% din impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.

Opțiunea pentru redirecționarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

              e) Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.

Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv,  li se aplică următoarele reguli:

– au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;

– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal în curs;

             – contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz și impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

 Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *