Articole presa

Mecanismul de stabilire, declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor datorate de persoanele fizice

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 21 martie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/mecanismul-de-stabilire-declarare-si-plata-a-impozitului-pe-venit-si-a-contributiilor-sociale-obligatorii-datorate-de-persoanele-fizice-2/

În ediția de azi, 21.03.2018 vom continua prezentarea, în sinteză, a schimbărilor la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – cu privire la ”Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din investiții”, ”Venituri din premii și din jocuri de noroc”, ”Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din alte surse”, Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute din străinătate”, precum și cu privire la Titlul V – ”Contribuții sociale obligatorii”.

Menționăm că proiectul Ordonanței de urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative a fost adoptat de Executiv în data de 15.03.2018.

a) Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din investiții

Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de contribuabil , până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câștigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.

Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

b) Venituri din premii și din jocuri de noroc

În cazul contribuabililor care obţin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker se instituie obligația de calcul, reținere la sursă a impozitului datorat și plată a acestuia la bugetul de stat, în sarcina organizatorilor/plătitorilor de venituri din jocuri de noroc.

Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on line), impozitul datorat se determină  și se reține la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

c) Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile din alte surse

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de a depune Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice  la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie  inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

d) Reglementări privind declararea și plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute din străinătate

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, potrivit Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.

e) Contribuții sociale obligatorii

e.1) Contribuția de asigurări sociale (CAS)

Pentru veniturile din activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală  se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un  sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice  de către persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale la venitul ales, cel puțin egal cu 12 salarii de bază brute pe țară.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală,  din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul in curs.

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală,  din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică  nu datorează CAS pentru anul în curs. În această situație, poate opta pentru plata CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procent de 25% la venitul ales.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, în situația în care venitul  net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe țară ( plafonul de 22.800 lei în anul 2018). În acest caz, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 25% la venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Mecanismul reținerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.

Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

Plățile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Definitivare CAS pentru anul curent în anul următor

Dacă la 15 martie anul următor,

a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, nu se stabilesc diferențe de CAS față de venitul ales;

b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deși venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;

c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul cel puțin egal cu salariu minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri declarației unice.

e.2) Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin declarația unică.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat pentru anul curent.

Dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse,  din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual  cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10%  aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.

În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat realizat la sfârșitul anului, declarat în declarația unică privind impunerea veniturilor persoanelor fizice și/sau comunicat de plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară. Termenul de plată al contribuției este 15 martie  inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

Termenul de depunere al declarației unice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

Plățile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei și/ sau dacă nu realizează venituri.

Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declarația unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;

b) dacă depun declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.

Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *