Articole presa

Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 07 iulie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/grupul-fiscal-in-domeniul-impozitului-pe-profit/

Prin Legea nr.296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.

Noile reglementări stabilesc condiții privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal.

Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puţin două dintre următoarele entităţi, denumite membri:

– o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene şi una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene la care aceasta deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

– cel puţin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

– cel puţin două persoane juridice române deţinute, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii;

– cel puţin o persoană juridică română deţinută, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit este reprezentat, în relația cu organul fiscal, de persoana juridică responsabilă, care este persoana juridică română/persoana juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene, membră a unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, desemnată pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declaraţiei de impozit pe profit şi efectuarea plăţii impozitului pe profit în numele grupului.

Potrivit art.423 alin.(6) din Codul fiscal, procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal, precum și modelul și conținutul cererii comune și a unor formulare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 1 iulie 2021, Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit , precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare .

Anexa nr.1 la Proiectul actului normativ, Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, reglementează , în principal, următoarele:

Opțiunea de constituire a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se comunică prin depunerea, de către reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului, la organul fiscal competent, a unei cereri comune semnate de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit, se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale.

La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de deţinere.

Cererea se soluţionează în termen de 45 de zile de la data primirii cererii .

Dacă din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă de contribuabil/persoana juridică responsabilă, precum şi din cele deţinute de organul fiscal, rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 42^2 pct.1 și art.42^3 alin.(2) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal competent, un exemplar se comunică persoanei juridice responsabile a grupului .

Pe baza deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, se marchează, în vectorul fiscal, la rubrica “impozit pe profit”,atât pentru persoana juridică responsabilă, cât şi pentru ceilalţi membri,,calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aprobat de organul fiscal.

Obligațiile de declarare și competența de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de fiecare membru al grupului, cu excepția impozitului pe profit, rămân neschimbate.

De la data implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, obligațiile declarative și de plată reglementate de Titlul II Impozit pe profit din Codul fiscal, revin persoanei juridice responsabile.

Declaraţia anuală privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, împreună cu declaraţia anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru, până la termenele prevazute de lege.

Persoana juridică responsabilă are obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului.

În situaţia în care se decide menţinerea grupului fiscal şi continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, după încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridică responsabilă reînnoieşte opţiunea.

  1. Intrarea în grup a unui nou membru

În cazul în care o entitate îndeplineşte condiţia de deţinere, aceasta poate intra ca membru al unui grup fiscal începând cu anul fiscal următor îndeplinirii condiţiilor.

Intrarea în grup se efectuează pe baza unei cereri de modificare.

  1. B. Ieirea din grup a unui membru

În cazul în care un membru al grupului fiscal nu mai îndeplinește condiția de deținere sau se află în una din situațiile de la art.42^8 alin.(3) din Codul fiscal, acesta iese din grupul fiscal și nu mai aplică sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit începând cu trimestrul următor celui în care condițiile nu mai sunt îndeplinite.

După aprobarea deciziei privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal, de către conducătorul organului fiscal competent, un exemplar se comunică persoanei juridice responsabile a grupului .

Pe baza Deciziei privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea care nu mai face parte din grupul fiscal marchează în vectorul fiscal, la rubrica “impozit pe profit” obligația declarativă, inclusiv pentru toată perioada cât entitatea a făcut parte din grupul fiscal.

În urma recalculării impozitului pe profit, entitatea care nu mai face parte din grupul fiscal își îndeplinește obligațiile declarative și de plată, prevăzute de Titlul II Impozit pe profit din Codul fiscal, în mod individual, pentru toată perioada cât a făcut parte din grupul fiscal.

Începând cu trimestrul următor celui în care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a face parte din grupul fiscal, persoana juridică îndeplinește obligațiile declarative și de plată, în nume propriu.

În urma recalculării impozitului pe profit, persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declaraţii fiscale rectificative, de la data aplicării sistemului şi până la sfârşitul trimestrului în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de către membrul grupului.

          Desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

  1. Desființarea voluntara grupului fiscal potrivit art. 42^8 alin. (5) din Codul fiscal

În cazul în care în mod voluntar toţi membrii grupului fiscal solicită desfiinţarea grupului în cursul unui an fiscal, înainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, grupul fiscal se desfiinţează începând cu anul fiscal următor.

Opțiunea de desființare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se comunică prin depunerea, de către reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului, la organul fiscal competent, a unei cereri semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea se depune cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea anului fiscal cu care se desființează grupul fiscal.

Pe baza deciziei privind privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul fiecărui organ fiscal care administrează membrii grupului marchează în vectorul fiscal, la rubrica “impozit pe profit” obligația declarativă, inclusiv pentru toată perioada cât respectiva persoană juridică a făcut parte din grupul fiscal.

În urma recalculării impozitului pe profit, fiecare entitate care a făcut parte din grupul fiscal desființat își îndeplinește obligațiile declarative și de plată, prevăzute de Titlul II Impozit pe profit din Codul fiscal, pentru toată perioada cât a făcut parte din grupul fiscal.

În urma recalculării impozitului pe profit, persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declaraţii fiscale rectificative, de la data aplicării sistemului şi până la sfârșitul anului în care grupul a funcționat.

Începând cu anul fiscal următor, fiecare persoană juridică își îndeplinește obligațiile declarative și de plată, în nume propriu, potrivit regimului fiscal care îi este aplicabil.

  1. Desființarea grupului fiscal potrivit art. 42^8 alin. (1) din Codul fiscal

În situaţia în care grupul fiscal se desfiinţează înainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct.1 al art.42^2 din Codul fiscal sau a condiţiilor de la art.42^3 alin.(2) lit.b) – f) din aceeași lege, precum şi în situaţia în care drept urmare a neîndeplinirii condiţiilor numărul minim de cel puţin doi membri nu este îndeplinit, grupul fiscal se desființează începând cu trimestrul următor celui în care nu mai îndeplinește condițiile.

În urma recalculării impozitului pe profit, persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declaraţii fiscale rectificative, de la data aplicării sistemului şi până la sfârșitul trimestrului în care funcționează grupul.

Începând cu trimestrul următor desființării grupului, fiecare persoană juridică își îndeplinește obligațiile declarative și de plată, în nume propriu, potrivit regimului fiscal care îi este aplicabil.

  1. Desființarea grupului fiscal dupexpirarea perioadei de consolidare de 5 ani

În situația în care, după expirarea perioadei de consolidare de 5 ani, membrii grupului fiscal, nu doresc să mai aplice consolidarea fiscală, grupul fiscal se desfiinţează începând cu anul fiscal următor.

Pe baza deciziei privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul fiecărui organ fiscal care administrează membrii grupului marchează în vectorul fiscal, la rubrica “impozit pe profit” obligația declarativă, începând cu anul fiscal următor.

Începând cu anul următor celui în care se desființează grupul fiscal, fiecare persoana juridică îndeplinește obligațiile declarative și de plată, în nume propriu, potrivit regimului fiscal care-i este aplicabil.

Menționăm că prevederile Cap.IV^1 , Reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit , din Codul fiscal intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 2022 .

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *