Articole presa

Raportarea contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 29 iunie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/raportarea-contabila-la-30-iunie-2021-a-operatorilor-economici/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor , Transparență , Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 18.06.2021, Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici .

În cele ce urmează , prezentăm principalele reglementări conținute în proiectul actului normativ (în Proiect Ordin și lit.A, Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021, din Anexa la acesta) .

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu    modificările și completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente  Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de    afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2021, încadrarea în criteriu se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de  verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care fac obiectul ordinului sunt denumite în înţelesul acestei entităţi.

În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2021, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi, în funcție de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilității.

În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2021.

Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2021 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021

  1. Prevederi comune
  2. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
  3. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2021

Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2021 care cuprind următoarele formulare :

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2021 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la Cap. III:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2021.

Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilității;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2021 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021.

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021

Raportările contabile la 30 iunie 2021 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2021.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din legea contabilității.

  1. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2021

Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014  folosesc Planul de conturi general prevăzut la Cap. 14 din reglementările respective.

Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 folosesc Planul de conturi prevăzut la Cap. 10 din reglementările respective.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *