Articole presa

Clarificarea rolului Autorității de Certificare

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 04 iunie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/clarificarea-rolului-autoritatii-de-certificare/

Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, Acte normative în consultare publică, a fost publicat, în data de 24.05.2019, Proiect Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Emiterea actului normativ a avut în vedere necesitatea:

– reglementării măsurilor agreate cu reprezentanții Comisiei Europene pentru clarificarea rolului Autorității de Certificare în relație cu activitatea structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

– continuării transmiterii declarațiilor de cheltuieli la Comisia Europeanã, aferente Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, în vederea asigurarii rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeanã, precum și evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la sfârșitul anului 2019;

– adoptării unor măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.

Motivul emiterii actului normativ este conținut în Nota de fundamentare, astfel:

  • ”Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.142/2012, cu modificările și completările ulterioare, reglementează activităţile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alţi donatori internaţionali.
  • Forma în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011… prevede la art. 20 alin. (2) lit. d) că activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se efectuează de către o structură de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în două cazuri: la solicitarea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a autorităţii de certificare, când aceasta constată că nu au fost valorificate integral constatările cu implicații financiare sau posibile implicații financiare din rapoartele sale de verificare, respectiv la solicitarea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, sau a Autorității de Certificare, după caz, în situații de incompatibilitate.

Acest mecanism presupune că o structură distinctă de autoritatea de management și respectiv de autoritatea de certificare, stabilește dacă în legătură cu anumite cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor finanțate există sau nu nereguli, respectiv sume care pot avea caracter neeligibil. În acest sens, cheltuielile în relație cu care s-au stabilit nereguli și s-au constatat, corelativ, creanțele bugetare rezultate din acestea, prin activitatea structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, nu sunt incluse în Aplicații de Plată, nefiind declarate spre rambursare Comisiei Europene.

Astfel, se consideră că rezultatele reținute în titlurile de creanță emise de către structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, urmare activității proprii de control declanșat la solicitarea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a autorităţii de certificare, au impact direct asupra stabilirii caracterului de legalitate și regularitate al cheltuielilor în ceea ce privește decizia finală a Autorității de Certificare cu privire la sumele care vor fi declarate Comisiei Europene.”

Schimbările preconizate prin actul normativ vizează următoarele:

În vederea clarificării rolului structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, din punctul de vedere al relației dintre aceasta și Autoritatea de Certificare, în procesul de stabilire, respectiv de decizie finală cu privire la cheltuielile care au făcut obiectul verificărilor acestei structuri, și care vor fi incluse în aplicațiile de plată sau vor fi excluse definitiv de la declarare/certificare, a fost completat art. 20, prin introducerea a două alineate noi.

Acestea reglementează că decizia finală cu privire la declararea/certificarea cheltuielilor, respectiv nedeclararea/necertificarea, după caz, acestora aparține autorității de certificare, ulterior activității de investigare derulată de către structura de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, în cazul în care titlul de creanță emis de structura de control nu confirmă constatările cu implicații financiare din rapoartele de verificare ale autorității de certificare, aceasta poate emite decizia privind neeligibilitatea în temeiul căreia nu va declara/certifica respectivele sume către Comisia Europeană. În acest sens, a fost introdusă în actul normativ, prin completarea art. 2 alin. (1) cu lit. aa) a definiției deciziei privind neeligibilitatea: ”document emis de către autoritatea de certificare prin care aceasta stabilește nedeclararea/necertificarea cu caracter definitiv a unor cheltuieli considerate neeligibile aferente constatărilor cu implicații financiare, formulate în rapoartele sale finale de verificare și nevalorificate în urma investigațiilor efectuate de către structura de control…”

De asemenea, ulterior emiterii titlului de creanță de către structura de control, autoritatea de certificare poate decide să declarare/certifice sumele neconfirmate/confirmate parțial prin titlul de creanță emis de structura de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau să țină cont de impactul financiar al acestuia și, astfel, să nu declarare/certifice sumele stabilite ca fiind neeligibile; poziția finală a Autorității de Certificare se va reflecta în rapoartele de verificare a stadiului implementării recomandărilor.

Astfel, ca urmare a finalizării investigațiilor efectuate de către structura de control, autoritatea de certificare decide, după caz:

a) să emită o decizie privind neeligibilitatea;

b) să declare/certifice, sume aferente constatărilor cu implicații financiare formulate în rapoartele sale finale de verificare;

c) să țină cont de impactul financiar al titlului de creanță emis de structura de control, la întocmirea declarației de cheltuieli/declarației anuale a conturilor.

Prevederile acestui act normativ se vor aplica direct, ulterior adoptării, și nu necesită includerea unor măsuri cu caracter tranzitoriu.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *