Articole presa

Bonificațiile pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 12 mai 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/bonificatii-pentru-plata-impozitului-pe-venit-si-a-contributiilor-sociale/

 

                Guvernul a adoptat, în data de 7 mai 2020, Proiectul Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – cu precizarea că actul normativ nu a fost, încă, publicat în Monitorul Oficial.
Motivul prorogării termenului pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale şi instituirea unor facilităţi fiscale pentru plata acestor obligaţii fiscale anuale a fost reprezentat, în principal, de următoarele: „neintroducerea prorogării termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, ar putea genera un blocaj în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor obligaţii fiscale şi ar putea creşte riscul neconformării de către contribuabilii care au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 25 mai 2020 formularul – Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
În cele ce urmează, prezentăm reglementările propuse, la Art. II din proiectul de act normativ, privitoare la prorogarea termenului pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale şi acordarea bonificaţiilor pentru plata acestor obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019:
„(1) Prin derogare de la dispoziţiile art.121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:
a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conf. art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia de acordare a bonificaţiei prevăzută la alin. (1) lit. a), caz în care se aplică ambele bonificaţii.
(3) Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) sunt aplicabile şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul persoanelor fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuabilii pot beneficia de bonificaţiile prevăzute la alin.(1) prin completarea şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(5) Bonificaţiile prevăzute la alin.(1) se acordă numai în situaţia în care obligaţiile fiscale anuale de plată, reprezentând impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, se sting integral prin plată sau compensare, până la 30 iunie 2020 inclusiv.
(6) Contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor prevăzute la alin. (1), pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(7) În cazul în care plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor în condiţiile prevăzute la alin. (1). Pentru sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale de plată aferente anului 2019, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”.

Mai jos, prezentăm câteva situaţii specifice privitoare la acordarea bonificaţiilor- exemple descrise de către autorităţile fiscale, astfel:

1. În cazul în care, în cursul anului 2019, au fost efectuate plăţi anticipate în contul obligaţiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în sumă totală de 10.000 lei, iar obligaţiile anuale datorate stabilite prin Declaraţia unică depusă la data de 15 martie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt în sumă de 10.000 lei, contribuabilul are dreptul la următoarele bonificaţii, cu condiţia depunerii unei declaraţii rectificative – formular actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:
– 5% din 10.000 lei, aceasta fiind plătită integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv. Bonificaţia pentru plata integrală efectuată în cursul anului 2019 este de 500 lei;
– 5% din 10.000 lei, în situaţia în care depunerea Declaraţiei unice rectificative se efectuează prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă este de 500 lei.
În acest caz, pentru suma de 1.000 lei achitată în plus reprezentând bonificaţii se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care declaraţia rectificativă se depune în format hârtie, contribuabilul beneficiază numai de bonificaţia de 500 lei pentru plata integrală a obligaţiilor fiscale, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Codului de procedură fiscală menţionate mai sus.
În situaţia în care, potrivit exemplului prezentat, contribuabilul nu depune Declaraţia unică rectificativă – formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, acesta nu beneficiază bonificaţie, deşi a efectuat plata integrală a obligaţiilor fiscale.

2. În cazul în care, în cursul anului 2019, au fost efectuate plăţi anticipate în contul obligaţiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în sumă totală de 10.000 lei, iar obligaţiile anuale datorate stabilite prin Declaraţia unică- formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, depusă la data de 15 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt în sumă de 11.000 lei. În această situaţie contribuabilul are dreptul la bonificaţii în sumă totală de 1.100 lei, după cum urmează:
– 5% din 11.000 lei, respectiv suma de 550 lei, pentru plata integrală a obligaţiilor fiscale, mai puţin valoarea bonificaţiilor, până la data de 30 iunie 2020;
– 5% din 11.000 lei, respectiv suma de 550 lei, pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Condiţiile pentru acordarea bonificaţiilor sunt îndeplinite ca urmare a faptului că, până la data de 30 iunie 2020, contribuabilul a achitat integral suma de 10.000 lei (în cursul anului 2019), mai mare decât obligaţiile fiscale de plată de 9.900 lei determinate prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate (11.000 lei) cu valoarea bonificaţiei (1.100 = 550 lei x 2) şi a depus Declaraţia unică- formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
În acest caz, pentru suma de 100 lei achitată în plus reprezentând bonificaţie se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care, potrivit exemplului prezentat, contribuabilul depune la data de 15 iunie 2020, Declaraţia unică – formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, însă în format hârtie, acesta are dreptul la o bonificaţie de 5% din 11.000 lei, respectiv suma de 550 lei, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 450 lei reprezentând diferenţă obligaţii fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate de 11.000 lei, cu suma de 10.000 lei achitată în cursul anului 2019 şi cu valoarea bonificaţiei de 550 lei.

                  3. În cazul unui contribuabil care nu a efectuat plăţi anticipate în contul obligaţiilor fiscale anuale aferente anului 2019, reprezentând impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar obligaţiile anuale datorate stabilite prin Declaraţia unică- formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, depusă la data de 25 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în sumă de 25.000 lei, sunt achitate integral, mai puţin valoarea bonificaţiilor, la data de 30 iunie 2020. Bonificaţiile de care beneficiază contribuabilul sunt următoarele:
– 5% din 25.000 lei, respectiv suma de 1.250 lei, pentru plata integrală a obligaţiilor fiscale, mai puţin valoarea bonificaţiilor, până la data de 30 iunie 2020;
– 5% din 25.000 lei, respectiv suma de 1.250 lei, pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Condiţiile pentru acordarea bonificaţiilor sunt indeplinite ca urmare a faptului că, până la data de 30 iunie 2020, contribuabilul a achitat integral obligaţiile fiscale de plată de 22.500 lei determinate prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate (25.000 lei) cu valoarea bonificaţiei (2.500 = 1.250 lei x 2) şi a depus Declaraţia unică- formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
În situaţia în care, potrivit exemplului prezentat, contribuabilul depune la data de 25 iunie 2020, Declaraţia unică – formular actualizat în acord cu noile prevederi, însă în format hârtie, acesta are dreptul la o bonificaţie de 5% din 25.000 lei, respectiv suma de 1.250 lei, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 23.750 lei reprezentând obligaţii fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate de 25.000 lei, cu valoarea bonificaţiei de 1.250 lei.

4. Un contribuabil care la data de 1 ianuarie 2020, figura în evidenţa fiscală cu o obligaţie fiscală plătită în plus în sumă de 10.000 lei, sumă care urmează să facă obiectul procedurii de compensare cu obligaţii fiscale ulterioare, depune la data de 20 iunie 2020, Declaraţia unică- formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, în format hârtie, prin care sunt declarate obligaţii fiscale reprezentând impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru anul 2019 în sumă totală datorată de 20.000 lei.
Contribuabilul poate beneficia de bonificaţia de 5% din 20.000 lei, respectiv suma de 1.000 lei, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 9.000 lei reprezentând obligaţii fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate de 20.000 lei, cu suma de 10.000 lei care face obiectul procedurii de compensare şi cu valoarea bonificaţiei de 1.000 lei.
În situaţia în care, potrivit exemplului prezentat, contribuabilul depune la data de 20 iunie 2020, Declaraţia unică – formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, poate beneficia de bonificaţii, dacă până la data de 30 iunie 2020 achită suma de 8.000 lei reprezentând obligaţii fiscale de plată aferente anului 2019, determinată prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate de 20.000 lei, cu suma de 10.000 lei care face obiectul procedurii de compensare şi cu valoarea bonificaţiilor de 2.000 lei determinate după cum urmează:

– 5% din 20.000 lei, respectiv suma de 1.000 lei, pentru plata integrală a obligaţiilor fiscale, mai puţin valoarea bonificaţiilor, până la data de 30 iunie 2020;
– 5% din 20.000 lei, respectiv suma de 1.000 lei, pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

In situaţia în care contribuabilii au depus până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenţă sau depun ulterior, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019 – formular disponibil la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, care nu prevede acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative – formular care va fi actualizat în acord cu noile prevederi, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. Indiferent de modalitatea de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iniţială, în cazul în care declaraţia rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data 30 iunie 2020, inclusiv, contribuabilul beneficiază de ambele bonificaţii.

În cazul în care plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenţă, sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor în condiţiile prevăzute pentru acordarea acestora. Pentru sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale de plată aferente anului 2019, se aplică în mod corespunzător prevederile art.167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar

email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *