Articole presa

Măsuri fiscale în vigoare începând cu data de 16 aprilie 2020

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 28 aprilie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-fiscale-in-vigoare-incepand-cu-data-de-16-aprilie-2020/

               Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar fiscale.
În cele ce urmează, vă prezentăm principalele măsuri fiscale adoptate, cu precizarea că aplicarea reglementărilor prezentate la lit. A şi lit. B de mai jos încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă:
          A. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Potrivit prevederilor Art. XI din actul normativ,
(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost începută inspecţia fiscală în vederea soluţionării acestora;
b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/ 2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi de contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:
(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
(ii) organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de alţi contribuabili decât cei prevăzuţi la lit. b), care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:
(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
(ii) organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.
(3) Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile prezentului articol, inspecţia fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.
           B. Suspendarea condiţiilor pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată
Potrivit prevederilor Art. XII din actul normativ,
(1) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).
(3) Dispoziţiile art. 157 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător şi pentru obligaţiile bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni.
(5) Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).
În conformitate cu prevederile Art.XIII din actul normativ,
(1) Aplicarea prevederilor art. XI şi XII încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
(2) Obligaţiile care intră sub incidenţa măsurilor prevăzute la art. XII alin. (2), cu excepţia acelora care privesc ratele din graficele de eşalonare refăcute conform art. XII alin. (1), se consideră îndeplinite în următoarele situaţii:
a) pentru situaţia în care termenele prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală s-au împlinit până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la încetarea acestui termen;
b) pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea termenului prevăzut la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
(3) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea eşalonării la plată, cu condiţia ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la încetarea termenului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
Totodată, vă informăm că, potrivit prevederilor Art.XIV din actul normativ, ”Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.”
De asemenea, au fost adoptate unele măsuri cu privire la plata impozitului specific unor activităţi.
Astfel, potrivit prevederilor Art. IX din actul normativ,
(1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
(2) Pentru aplicarea alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
(3) Impozitul specific unor activităţi determinat potrivit alin. (1) şi (2) se declară şi se plăteşte potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016.
(4) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
b) nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *