Articole presa

Acordarea unor zile libere părinţilor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 17 martie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/acordarea-unor-zile-libere-parintilor/

În Monitorul Oficial nr.209 din 14 martie 2020 s-a publicat Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ – în vigoare începând cu data de 17 martie 2020.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iulie 2019.
În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. PLx 337/2019 din 10 martie 2020, pentru examinare în fond şi întocmirea unui nou raport.
Adoptarea proiectului de lege, de către Plenul Camerei Deputaţilor, s-a realizat în baza Raportului de înlocuire nr. 4c-9/154 din 12 martie 2020 a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, (raport care a înlocuit raportul comisiei depus cu nr. 4c – 9/519 în data de 11 februarie 2019).

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări ale actului normativ:
Art.1 (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
(3) Este asimilată părintelui, în sensul prevederilor alin. (1) şi (2), persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ”.

Art.2 (1) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică angajaţilor din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, doar cu acordul angajatorului.

Art.3 (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75 la sută din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75 la sută din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4) (…).

Art.4 Numărul de zile libere acordat potrivit prezentei legi se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art.5 Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală 

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *