Articole presa

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 10 martie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/penalitatea-de-nedeclarare-in-cazul-creantelor-fiscale/

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central este reglementată la art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.
Penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:
a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut la art. 156 alin. (1);
b) sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată.
Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.
Cu excepţia acestei situaţii, prezentate mai sus, penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei fiscale principale la care se aplică, ori de câte ori prin aplicarea metodei de calcul penalitatea de nedeclarare depăşeşte acest nivel.
Procedura privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală nr. 3834/2015 din 29 decembrie 2015.
În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conţinute în procedură:
1. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligaţiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.
2. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalităţi de întârziere. Stabilirea penalităţii de nedeclarare, potrivit prezentei proceduri, nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de lege.
3. Penalitatea de nedeclarare se stabileşte de către organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului/plătitorului, şi se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare.

4. Prin excepţie de la pct. 3, organul fiscal nu stabileşte penalitate de nedeclarare dacă:
a) penalitatea de nedeclarare datorată pentru creanţele fiscale principale stabilite suplimentar de organele de inspecţie fiscală este mai mică de 50 lei;
b) obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.
5. Penalităţile de nedeclarare se datorează pentru fiecare obligaţie fiscală principală reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, stabilită de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
6. Termenul de plată al penalităţilor de nedeclarare calculate de către organul fiscal competent prin decizii emise potrivit pct. 3 se stabileşte în funcţie de data comunicării acestor decizii, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.
7. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, care au fost stinse prin plată sau compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, penalităţile de nedeclarare rămase nestinse se reduc cu 75%, la cererea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent.
Reducerea penalităţilor de nedeclarare se acordă de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de reducere a penalităţilor de nedeclarare.
8. Pentru obligaţiile fiscale principale rezultate ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii, penalităţile de nedeclarare datorate se majorează cu 100%.
Majorarea penalităţilor de nedeclarare se comunică de către organul fiscal competent prin decizie de majorare a penalităţilor de nedeclarare.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *