Articole presa

Măsuri adoptate de Guvernul României in domeniile economic și fiscal-bugetar, al protecției sociale și al indemnizațiilor de șomaj

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 22 martie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-adoptate-de-guvernul-romaniei-in-domeniile-economic-si-fiscal-bugetar-al-protectiei-sociale-si-al-indemnizatiilor-de-somaj/

Ordonanța nr. 29, cu măsuri economice și fiscal-bugetare

În Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 a fost publicată OUG nr.29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, în vigoare de la data de 21.03.2020. În cele ce urmează prezentăm principalele reglementări conținute în actul normativ:

1. Modificari comparativ cu varianta promovată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA:

a) redimensionarea creditelor ce vor fi garantate în cadrul Programului după cum urmează:

– unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei.

-una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mica, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.

b) subvenționarea dobânzii pentru creditele ce urmează a fi garantate după cum urmează:

– pentru creditele garantate în procent de 80%, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni generale în cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociatăacestui program.

– pentru creditele garantate în procent de 90%, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni generale în cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociatăacestui program.

c) stabilirea perioadei în care se subvenționează dobânda pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului, respectiv perioada de acordare a subvenției de dobândă este până la data de 31 martie 2021 de la momentul acordării creditului. Acordarea subvenției de dobândă se menține în următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, și se stabilește prin act normativ cu putere de lege.

d) obligațiile fiscale restanțe și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/ linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

e) recalibrarea duratei maxime a finanțărilor, respectiv creșterea perioadei de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de la 24 la 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

În vederea eficientizării Programului și facilitarea accesului IMM-urilor la Program, cheltuielile privind comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni Generale, in cadrul unei scheme de ajutor de stat/ de minimis asociată acestui programpe perioada acordării subvenției de dobândă, iar ulterior se datorează  FNGCIMM de către beneficiarul programului.

2.Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

Prorogarea termenului prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) șiart. 472 alin. (2), din Codul fiscal pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

3.Prorogarea dispozițiilor referitoare la temrenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de contribuabili pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Ținând cont de faptul că, termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restruturare se împlinește la 31 martie 2020, iar efectele economice ale declarării stării de urgență este de așteptat să continue după încetarea acesteia, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare.

Astfel, s-a stabilit prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și  prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

4.În contextul instituirii stării de urgență în România cu privire la pandemia de Covid 19 confirmată de Organizația Mondială a Sănătății și analizând recomandările OECD privind măsurile fiscal bugetare pentru a sprijini mediul de afaceri în ceea ce privește capitalul de lucru necesar continuării activității și reducerii riscului disponibilizărilor, în domeniul colectării veniturilor statului, s-au aprobat o serie de măsuri fiscale, astfel:

– nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscașe scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

– se suspenda sau nu încep măsurile de executare silită creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplica pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Aceste măsuri vizează sprijinirea contribuabililor pentru a face față efectelor economice ce decurg ca urmare a instituirii stării de urgență, prin recalibrarea eforturilor de promovare a conformării voluntare pentru asigurarea veniturilor predictibile pe termen mediu și lung. Măsurile fiscale aprobate încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

5. S-a stabilit ca, prin derogare de la prevederile în vigoare din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, să poată efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial. Opțiunea pentru efectuarea plăților anticipate la nivelul impozitului pe profit trimestrial real se va exercita până la primul termen de plată, respectiv 25 aprilie 2020 și va rămâne definitivă pentru toate plățile anticipate aferente anului fiscal 2020.

Această modalitate de calcul a plăților anticipate se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care au ca perioadă fiscală anul fiscal modificat, pentru trimestrele din anul calendaristic 2020.

6. S-a stabilit ca micile afaceri a căror activitate este afectată prin măsurile impuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19 să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu, în special în privința obligațiilor de plată legate de serviciile esențiale care le condiționează continuarea activității – serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice, dar și în privința obligațiilor legate de plata chirieipentru imobilul cu destinație de sediu social și/sau de sedii secundare. Protecția cea mai bună pentru întregul sistem economic este, totuși, continuarea producției și a consumului în noile condiții determinate de situația gravă generată de această pandemie, tocmai de aceea, în acest context modificat substanțial și sever, contractele în derulare ale acestor întreprinderi mici şi mijlocii, care nu se mai pot executa, nu trebuie imediat abandonate, ci trebuie renegociate și adaptate acestor condiții vitrege.

De un moratoriu similar IMM-urilor afectate beneficiază şi profesiile liberale din domeniul justiţiei, a căror activitate este afectată direct de măsurile dispuse de autorități în contextul pandemiei generate de infecția cu coronavirsului COVID-19, fiind necesar să se asigure continuitatea furnizării acestor servicii publice esențiale.

De asemenea, în contextul măsurilor de restrângere luate deja și care se preconizează a fi instituite în contextul pandemiei de COVID 19 pentru limitarea interacțiunii cu publicul la nivelul instituțiilor publice, au fost prelungite termenele pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarul real al societăților, asociațiilor şi fundațiilor, iar pe durata stării de urgență, depunerea acestora a fost suspendată.

II. Ordonanța nr. 30 cu măsuri adoptate in domeniul protecției sociale (1)

In Monitorul Oficial nr.231/21.03.2020 a fost publicată OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la data de 21.03.2020.
In cele ce urmează va prezentam principalele modificări și completări ale Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020,astfel:

…Prin părinte se înțelege:

a) părintele biologic;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copii în încredințare în vederea adopției;

d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Prevederile legii nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în una sau mai multe din următoarele situații:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin.(1) sau art. 11 alin.(2) ori art. 31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

c) celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

d) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, și nici nu se află concediu de odihnă/concediu fără plată, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Prevederile de mai sus nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condițiile art.3 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanei despărțită în fapt, situație atestată de autoritatea tutelară.

Angajatorii acordă zilele libere în condițiile legii ,doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de munca flexibile.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Numărul de zile libere acordate potrivit legii nr. 19/2020 se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre…”.

III. Măsuri adoptate in domeniul protecției sociale (2)

In Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020  a fost publicată și Hotărârea Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, in situația închiderii temporare a unităților de Invatamant.

In cele ce urmează, va prezentam principalele reglementari conținute in actul normativ:

”…Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare…”.

Prevederile de mai sus se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 19/2020.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută …,însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr.19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor…”

Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă hotărâre.

“…Pentru fiecare zi liberă…angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat…”.

“…Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației…angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin.(2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația…”

“…Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

b) contul bancar;

c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

d) suma totală solicitată;

e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma….”

Documentele prevăzute se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

În situația în care documentele prevăzute nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

“…Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație…se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute…”.

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică …a documentelor prevăzute …, să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării…”.

IV.Susținerea statului pentru indemnizația ajutor șomaj

In Monitorul Oficial nr.231/21.03.2020 a fost publicată OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la data de 21.03.2020.

In cele ce urmează ,va prezentam reglementarile privitoare la condițiile in care se poate beneficia de susținerea statului pentru indemnizația ajutor șomaj:

”…Art. XI. – (1) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, respectiv a contractului de activitate sportivă , din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, respectiv persoanele prevăzute la art. 67, alin (1) lit a)-c) din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, respectiv din 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază angajatorii care îndeplinesc următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
b) înregistrează o diminuare a nivelului veniturilor din exploatare (înregistrate conform reglementărilor contabile) în lunile afectate cu un procent 30% față de:
i. veniturile din aceleași luni ale anului trecut sau
ii. veniturile lunii februarie 2020, în funcție de modul de desfășurare a activității.
c) înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 30% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
d) cel puțin 30% din numărul total de personal este afectat de întreruperea activității total sau parțial.

(3) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia să menţină raporturile de muncă/raporturile contractuale ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă/ relațiilor contractuale conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția societăților aflate sub incidența Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
(4) Alte persoanele juridice cu activităti comerciale care intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, beneficiaza din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă în cuantum de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
(5) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 nu poate fi suspendat contractul individual de muncă în temeiul art. 50 lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru motive ce țin de încetarea sau reducerea activității ca urmare a efectelor produse de epidemia SARS-CoV-2.

Art.XII.- (1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art.XI alin. (1), angajatorii depun, prin poșta electronică, la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București în baza documentului eliberat de către structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. XI. alin. (2) lit. b) și c).
(3) Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (4) se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

Art. XIII. – (1) Documentele prevăzute la art.XII alin. (1) și (4) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
(2) Decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor…”.

 

Societatea TVG TAX AUDIT

Societate de consultanta fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *