Articole presa

Suspendarea la plată a obligaţiilor aferente creditelor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 06 aprilie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/suspendarea-la-plata-a-obligatiilor-aferente-creditelor/

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.04.2020, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
În cele ce urmează, prezentăm condiţiile de acordare a facilităţii de suspendare la plata a obligaţiilor aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice – aşa cum sunt propuse pentru reglementare la Secţiunea II din Norme, Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice:

Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice
Art. 15.

Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:
(1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020.
(2) Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.
(3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a. Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
b. Data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
c. Nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv;
d. Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

Criterii de eligibilitate a debitorilor şi condiţiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice
Art. 16.
(1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului, debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
(2) Debitorul, persoana fizică, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.
(3) Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se afla în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiţii:
a. pentru debitori persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru debitorii care deţin profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori ş.a.;
b. pentru alţi debitori cu excepţia persoanelor fizice şi cei menţionaţi la lit. a) dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parţial sau total ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

c. nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(4) În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.
(5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 15 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
(6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poşta electronică la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
(7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.
(8) Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.
(9) În cazul creditelor garantate, în termenul prevăzut la alin. (6) creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii angajamentului de garantare în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020. Perioada maximă de valabilitate a garanţiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiilor de plată aprobată în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori cu excepţia creditelor ipotecare
Art. 17.
(1) Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 15, în măsura în care îndeplineşte condiţiile de la art. 15 şi 16, conform opţiunii debitorului.
(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.
(3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2), creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilităţii de suspendare a obligaţiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori cu excepţia creditelor ipotecare
Art. 18
(1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoanelor fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
(2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.
Rambursarea obligaţiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori cu excepţia creditelor ipotecare
Art. 19
(1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor.
(2) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobânda la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.”

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *