Articole presa

Modificări privitoare la indemnizaţia ajutor şomaj şi noi măsuri fiscale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 31 martie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificari-privitoare-la-indemnizatia-ajutor-somaj-si-noi-masuri-fiscale/

În Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 au fost publicate mai multe acte normative-printre care sunt şi cele pentru stabilirea unor noi măsuri în domeniul protecţiei sociale şi privind unele măsuri fiscale, respectiv OUG nr. 32/2020 şi OUG nr. 33/2020.
În cele ce urmează, prezentăm principalele modificări şi completări, stabilite prin OUG nr. 32/2020, în domeniul protecţiei sociale-indemnizaţia ajutor şomaj, astfel:
Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 30/ 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La articolul XI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.“
2. La articolul XI, alin. (3) se abrogă.
3. La articolul XI, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate, alineatele (9) – (13), cu următorul cuprins:
„(9) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).
(10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
(11) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).
(13) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.“
4. La articolul XII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. XII
(1) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

5. La articolul XII, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(1^2) Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.“
6. La articolul XIII, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.“
7. La articolul XIII, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2).“

Cu privire la OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, în cele ce urmează prezentăm principalele măsuri fiscale adoptate, astfel:

“Art.1-(1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili;
b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;
c) 10% pentru ceilalţi contribuabili care nu se încadrează la lit. a) şi b).
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceşti contribuabili beneficiază de bonificaţia prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.
(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
(5) Contribuabilii care aplică prevederile alin. (1) – (4) determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei calculate potrivit prezentului articol.
(6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificaţia calculată potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit.”

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *