Articole presa

Restructurarea și/sau anularea obligațiilor bugetare – continuare –

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 03 decembrie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/restructurarea-si-sau-anularea-obligatiilor-bugetare-continuare-2/

În ediția de azi, în scopul informării contribuabililor interesați, continuăm prezentarea ultimei părți din întrebările și răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanței nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale –prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferința cu tema ”Actualități fiscale”, Cluj – Napoca.

Întrebare: Fondurile europene sunt ajutor de stat sau nu; printr-o notă de constatare s-a dispus restituirea unei sume peste 1.000.000 lei din fondurile POR alocate; în ce măsură acestea reprezintă ajutor de stat și societatea ar putea beneficia de restructurare conform OG nr.6/2019?
Răspuns: Având în vedere definiția prevăzută la art.2 alin.(1) lit.c) din OUG nr. 66/2011 respectiv „ fonduri europene – sumele provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României din bugetul general al Uniunii Europene şi/sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei precum și definiția prevăzută la art.2 alin.(1)lit.d) din OUG nr.77/2014 , respectiv „ ajutor de stat – avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;” apreciem că suma în discuție nu este ajutor de stat însă, pentru certitudine ,acesta chestiune trebuie clarificată de emitentul notei de constatare.

Întrebare: În cazul unei societăți (X ) cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local, având activitate de prestare servicii de salubrizare pe raza unității administrativ teritoriale, vă rog a ne preciza dacă Societatea X (în baza unei hotărâri a consiliului local) poate aplica Ordonanța nr.6 pentru anularea accesoriilor aferente serviciului de salubrizare restant, înregistrat la 31.12.2018 de către persoanele fizice și juridice? Menționez că societății X i s-a atribuit delegarea gestiunii serviciului de salubrizare conform Legii nr.51/2006. Contractele sunt încheiate între PF/PJ și societatea X căruia i s-a delegat activitatea
Răspuns: Potrivit art.32 , prevederile Capitolului II se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opțional, dacă consiliul local stabileşte aplicarea facilităților pentru sumele datorate bugetului local. În concluzie, în măsura în care sumele aparțin bugetului local consiliul local poate aproba o astfel de procedură.

Întrebare: Societate cu eșalonare în derulare la 08.08.2019 (dosar din 2017). La finalul lunii octombrie se pierde eșalonarea din cauza neplății datoriilor curente. Se va depune/înregistra cerere și se va obține (probabil) menținerea eșalonării pentru restul de 2 ani din durata inițială a eșalonării pierdute. Societatea aceasta poate în vreun fel să beneficieze de OG nr.6?
Răspuns: Dacă debitorul finalizează eșalonarea la plată până la data de 15 decembrie acesta poate beneficia de dispozițiile art. 31 alin. (2) din OG nr.6/2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a ordonanței, achitate odată cu plata ratei de eșalonare ,se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Întrebare: În situația prejudiciilor calculate și plătite în dosarele penale, are incidență Ordonanța nr.6/2019?
Răspuns: Potrivit art.1 pct.8 din Codul de procedură fiscală, creanța bugetară principală reprezintă dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, altele decât creanțele bugetare accesorii. Este de menționat că în definiția obligațiilor bugetare prevăzută la art.1 alin.(4) restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art.3 alin.(3).Potrivit art.23 alin.(3) intră în sfera capitolului II și alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Astfel, observăm că legiuitorul a inclus în definiția obligațiilor bugetare restante inclusiv obligațiile de plată individualizate în titluri executorii fără să se distingă natura acestora (civile, fiscale, penale). Pe cale de consecință, titlurile executorii reprezentate de sentințe civile și penale intră în sfera de aplicare a OG nr. 6/2019 dacă respectă condițiile prevăzute de OG nr. 6/2019.

Întrebare: Dispozițiile art.1 alin (6) din OG nr.6/2019 și ale art.1 alin.(4) din Ordinul nr.2810/2019 se interpretează în sensul că efectele renunțării la suspendarea obținută în temeiul prevederilor art.14 sau art.15 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ nu se produc în situația în care se respinge solicitarea de restructurare și nici nu se acordă eșalonarea la plată a obligațiilor a căror restructurare a fost solicitată?
Răspuns: Potrivit prevederilor art.1 alin.(6) din OG nr.6/2019 și ale art.1 alin.(4) din OMFP nr.2810/2019 „Pentru obligațiile prevăzute la alin.(3) lit.b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal. Cu alte cuvinte renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. I din ordonanţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.

Întrebare: Se poate renunța la suspendarea dispusă în baza art.14 și art.15 din Legea nr.554/2004 doar în ceea ce privește o parte din obligațiile fiscale suspendate (în cuantum de peste 1 milion de lei) în vederea aplicării pentru aceste din urmă obligații a măsurii restructurării?
Răspuns: Potrivit art.1 alin.(6) din OG nr.6/2019 debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare. Prin urmare dacă debitorul poate renunța la suspendarea întregului act ar rezulta și că poate renunța la suspendarea unei părți din acesta, conform principiului qui potest plus, potest minus.
Întrebare:. Notificarea, în situația în care contribuabilul se încadrează la cap.II – anularea accesoriilor cu condiția plății până la 15 decembrie a debitelor și accesoriilor aferente din anul 2019, poate fi depusă și după data de 31 octombrie 2019?
Răspuns: Pentru accesarea facilităților prevăzute de Cap. II din OG nr.6/2019 nu este prevăzut un termen pentru depunerea notificării. Este de menționat că aceasta nu este obligatorie. Dar ,pentru a beneficia de facilități debitorul trebuie să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la art. 24 lit.a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Întrebare:. O persoană fizică a făcut obiectul verificării de către Direcția Generală de Control al Marilor Averi ,pentru perioada 2015-2016, control început în septembrie 2018 ( aviz de verificare) și finalizat în mai 2019. În urma controlului s-au stabilit obligații fiscale și accesorii aferente anilor 2015 și 2016. Aceste obligații s-au achitat în iunie 2019. Poate beneficia persoana fizică de anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale suplimentare, achitate în totalitate, (debite dobânzi, penalități) aferente anilor 2015-2016 și restituirea lor ?
Răspuns: Din întrebare rezultă că sumele au fost achitate până la intrarea în vigoare a OG nr.6/2019, context în care în CAF nu figurează cu obligații bugetare restante la 31 decembrie 2018 și pe cale de consecință nu poate beneficia de prevederile OG nr.6/2019 (legea nu se aplică retroactiv).

Întrebare:. În ceea ce privește facilitatea de la art.27 (inspecții fiscale în curs la data intrării în vigoare), cap.II, această facilitate se aplică și pentru obligații principale care depășesc 1 milion lei; singurele condiții sunt cele 2 condiții stipulate de art. 27? De asemenea, care dintre facilitățile prevăzute la art. 24 – 26 se aplică pentru obligații principale mai mari de 1 milion lei?
Răspuns: În cazul facilităților fiscale prevăzute la art. 25, 26 și 27, pentru acestea nu sunt aplicabile prevederile art.23 alin.(1) referitoare la plafon întrucât contribuabilii beneficiari ai facilității, în toate cazurile, nu înregistrau la data de 31 decembrie 2018 obligații fiscale principale restante, acestea fiind ori declarate prin rectificare, ori stabilite prin decizie de impunere în anul fiscal 2019 și care cuprind obligațiile principale cu scadență anterioară datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, ori au obligațiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, inclusiv, stinse până la această dată.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *