Articole presa

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 09 iunie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/restructurarea-obligatiilor-bugetare-restante-la-data-de-31-martie-2020/

În Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
În cele ce urmează, vă prezentăm modificările aduse, prin Art. I şi II ale actului normativ, Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale:

ART. I
1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL I – Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020“
2. La art. 1, alin. (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.
(3) Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).“
3. La art. 3, alin. (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.“
4. La art. 4 alin. (6) lit. b) punctul (i), lit. aa) va avea următorul cuprins:

„aa) obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii solicitării de restructurare;“.
5. La art. 4, alin. (7)-(9) vor avea următorul cuprins:
„(7) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
(8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.
(9) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare şi măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite şi 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, astfel cum este definită la alin. (2) lit. a), până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5.“
6. La art. 22, alin. (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancţiunea decăderii.“

ART. II
(1) Debitorii care au depus notificări privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot depune cererea de restructurare potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care îl comunică debitorului.
(2) Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligaţiilor bugetare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru refacerea planului de restructurare cu obligaţiile bugetare restante la 31 martie 2020 şi depunerea unei noi cereri în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *