Articole presa

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 27 octombrie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/regimul-obligatiilor-fiscale-declarate-si-neachitate-incepand-cu-data-de-21-martie-2020-2/

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 23 septembrie 2020,

În contextul măsurilor fiscale reglementate de:

 • VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare;
 • XII alin.(1), (2) și (3), art.XIII din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale;
 • VI din OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

Contribuabilii/plătitorii au beneficiat de facilitatea de amânare/suspendare la plată a obligațiilor bugetare/fiscale, respectiv de a nu plăti obligațiile bugetare/fiscale declarate începând cu data de 21 martie 2020 până cel mai târziu la data de 25 octombrie 2020.

Luând în considerare necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale contribuabililor/plătitorilor, cât și a asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat, în ședința Guvernului din data de 22 octombrie 2020 a fost adoptată Ordonanța de urgență Nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ( act normativ publicat în Monitorul Oficial Nr. 988 din 26 octombrie 2020).

Măsura fiscală prevăzută la art.24 din alin.(1) din actul normativ oferă contribuabililor /plătitorilor posibilitatea de a-și gestiona, integral, încasările/disponibilitățile bănești, în scopul desfășurării/menținerii activității acestora, până cel mai târziu la data de 25 decembrie 2020 inclusiv .

          Astfel, contribuabilii/plătitorii beneficiază de facilitatea de amânare/suspendare la plată a obligațiilor bugetare/fiscale, respectiv de a nu plăti obligațiile bugetare/fiscale declarate începând cu data de 21 martie 2020 până cel târziu la data de 25 decembrie 2020 inclusiv .

Ordonanța de urgență reglementează și următoarele măsuri fiscal-bugetare , modificări și completări ale unor acte normative:

 1. Cu privire la instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată

Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se afle în procedura falimentului;
c) să nu se afle în dizolvare;
d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.

Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferenţiată a ratelor de eşalonare.

Contribuabilul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, la care poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare.

Începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei .

Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, se percepe o penalitate care i se comunică debitorului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii .
Nivelul penalităţii este de 5% din suma rămasă nestinsă din rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz;

În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată acordată de organul fiscal, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 5%.

În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată acordate de organul fiscal, pentru obligaţiile fiscale principale rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, se datorează de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată dobânzi .

Debitorul poate solicita organului fiscal menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, de două ori pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, dacă depune o cerere în acest scop, înainte de stingerea în totalitate a obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul eşalonării la plată.

Debitorii care la data depunerii cererii de eşalonare la plată au în derulare eşalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală pot beneficia de înlesniri la plată potrivit ordonanței de urgență.

Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

 1. Cu privire la alte măsuri fiscale :
  • Cu privire la impozitul specific :

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv.
Contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute mai sus şi a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020.
Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea impozitului specific anual, scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă.
Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, aplică prevederile de mai sus, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

 • Cu privire la impozitul pe clădiri/taxa pe clădiri :

În anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, pot adopta hotărâri, până la data de 2 decembrie 2020, privind:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

 1. Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative:
  • Cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare:

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancţiunea decăderii.

 • Cu privire la taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare :

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxa pe valoare adăugată cu opțiune de  rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează , până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv, cu efectuarea ulterior a inspecției fiscale .

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *