Articole presa

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 30 martie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-inregistrare-in-scopuri-de-tva/

         În Monitorul Oficial Nr.182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Nr. 239/2021 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin.(1) lit. a) , b) sau c) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal .

Potrivit prevederilor Art.3 din Ordin :

  • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.
  • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

Totodată, arătăm că, potrivit prevederilor Art.5 din Ordin ” La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 8 februarie 2016” .

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conținute în Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit. a) , b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal .

1. Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situaţii:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;â

b) dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

2.Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, după caz:

a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situaţie, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului;

b) declaraţia de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea “Taxa pe valoarea adăugată” din declaraţie.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea “Taxa pe valoarea adăugată”.

Cererea/Declaraţia prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz.

3. După primirea cererii/declaraţiei, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere/declaraţie şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora.

Compartimentul de specialitate întocmeşte Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit.

În cazul persoanelor impozabile care au depus cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), verificarea informaţiilor din cerere se realizează după primirea informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului.

Cu privire la dispozițiile speciale privind înregistrarea , la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, arătăm următoarele :

Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeaşi cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu şi seria, şi numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

În situaţia în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu este declarată inactiv fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situaţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.

Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau asociaţii/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeaşi cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu şi seria, şi numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *