Articole presa

Procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor(1)

Material publicat în Mesagerul Hunedorean în data de 18 octombrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-indrumare-si-asistenta-a-contribuabililor-platitorilor-1/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Transparență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 01.10.2021, Proiect Ordin pentru aprobarea procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor acordată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări conținute în proiectul Procedurii:

A.)  Dispoziții generale

Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor se realizează de către organul fiscal competent în administrarea creanțelor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, al respectivului contribuabil/plătitor, prin intermediul structurilor  proprii, cu atribuții în domeniul asistenței contribuabililor/plătitorilor.

În scopul acordării de către organul fiscal de îndrumare și asistență, contribuabilii/plătitorii prezintă în mod corect și complet situația pentru care solicită îndrumare și asistență, răspunsul la solicitările acestora producând efecte în limita și în condițiile stabilite de art. 6 din Codul de procedură fiscală. Dispozițiile art. 12 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

Opinia emisă de organul fiscal competent se bazează exclusiv pe situația de fapt descrisă de contribuabil/plătitor, este aplicabilă operațiunii descrise doar în măsura în care aceasta este afectată realizării unui scop licit și moral și poate produce efecte numai în cazul în care sunt respectate principiile generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale și de aplicare a prevederilor legislației fiscale.

Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii declarative/de plată și/sau fiscale/contabile.

Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor/plătitorilor nu includ furnizarea de informaţii care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

a) informaţii de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

b) informaţii prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale;

c) informaţii care contravin secretului fiscal;

d) informații solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal și în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul controlului fiscal;

e) informații în legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale;

f) informaţii, în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau asupra cărora se efectuează cercetări penale sau disciplinare;

g) elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;

h) informaţii care nu intră în sfera de competenţă a MF și/sau ANAF;

i) materiale de presă sau pentru uz didactic, cum sunt, fără a se limita: pentru lucrări de licenţă, proiecte de cercetare, master, doctorat;

j) alte informaţii a căror furnizare este interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

Cererile formulate de către contribuabili/plătitori în vederea acordării îndrumării și asistenţei includ în mod obligatoriu datele de identificare prevăzute la art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală, respectiv: numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice/entităţii fără personalitate juridică, după caz, domiciliul fiscal, precum şi codul de identificare fiscală. În cazul nerezidenților cererile conțin și numărul de identificare fiscală alocat în statul de rezidență, adresa din statul de rezidență și datele de identificare ale reprezentantului fiscal dacă există un asemenea reprezentant. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de MF/ANAF în scopul furnizării și comunicării de informaţii potrivit prezentei proceduri.

B.)Structurile, procedura și modalitățile de acordare a îndrumării și asistenței contribuabililor/plătitorilor de către organul fiscal central

B1.)Structurile din cadrul organului fiscal competente cu îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale, se realizează de către:

a) DGAC, care coordonează metodologic activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale, la nivel național pentru structurile din subordinea ANAF;

b) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin serviciul asistenţă mari contribuabili;

c) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, care coordonează activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale, la nivel regional;

d) Structurile subordonate DGRFP, astfel:

1.  Administraţiile judeţene ale finanţelor publice, denumite în continuare AJFP, Administraţiile Sectoarelor 1 – 6 ale Finanţelor Publice, Serviciile/Birourile fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă pentru contribuabili sau serviciile/birourile/compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, după caz, pentru contribuabilii/plătitorii aflați în administrarea acestora;

2. Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii a municipiului București, prin serviciul/biroul/compartimentul de asistenţă pentru contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii din municipiul București;

3. Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, cu privire la orice aspecte legate de contribuabilii/plătitorii nerezidenți.

Activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale, la nivelul întregii tări, este coordonată de către ANAF, prin DGAC, iar la nivel regional activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor este coordonată de către DGRFP, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă pentru contribuabili.

Activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor în domeniul vamal se realizează de către Direcția Generală a Vămilor .

B.2) Procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă, contribuabilii/plătitorii se adresează cu cereri privind problematica fiscală, precum şi cea în domeniul tehnologiei informaţiei, după caz organelor fiscale competente direct, prin reprezentantul legal sau prin împuternicit ori reprezentant fiscal. În situația în care cererea este formulată prin împuternicit/reprezentant fiscal acesta are obligația să prezinte datele de identificare ale persoanei pe care o reprezintă .

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de îndrumare și asistență în domeniul tehnologiei informației doar prin e-mail.

În cazul în care se constată că un contribuabil/plătitor adresează mai multe cereri, sesizând aceeași problemă, acestea se conexează, contribuabilul/plătitorul urmând să primescă un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate cererile depuse.

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de îndrumare şi asistenţă privind problematica contabilă doar în scris şi prin e-mail.

Cererile contribuabililor/plătitorilor se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Termenul de soluționare poate fi prelungit în situația în care sunt necesare informații suplimentare relevante pentru soluționarea cererii sau în cazuri excepționale, atunci când problematica supusă analizei este complexă și/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte stucturi de specialitate, alte instituții sau autorități publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme internaționale .

Cererile contribuabililor/plătitorilor care nu se referă la legislatia fiscală sunt transmise direct structurilor/instituţiilor competente, contribuabilii/plătitorii fiind informați cu privire la redirecţionarea cererii.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *