Articole presa

Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 13.06.2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal/

            Având în vedere necesitatea corelării prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare aduse Codului fiscal, ca urmare a intrării în vigoare a unor acte normative, s-a impus elaborarea metodologiei de aplicare unitară a noilor prevederi în vederea clarificării modului de aplicare a acestora, precum și pentru asigurarea unei abordări facile a legislației fiscale, administrarea coerentă a sistemului de impozite și taxe și reducerea costurilor de conformare a contribuabililor.

În acest sens, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr.354/2018 din 16 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial nr.442 din 25 mai 2018, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

În ediția de azi, 13.06.2018, vom prezenta, în sinteză, modificările și completările cu privire la Titlul IV – ”Impozitul pe venit, Secțiunea 1 – ”Scutiri” și Secțiunea 2^1 – ”Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportive, potrivit legii.”

A. ”Scutiri”

a) În înţelesul art. 60 pct. 1 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 lit. a) – c) din Codul fiscal, în cazul veniturilor pentru care angajatorul/plătitorul de venituri are obligaţia reţinerii la sursă a impozitului pe venit, contribuabilii au obligaţia de a depune la angajatorul/plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul. Pentru veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. d), documentele justificative nu se depun la organul fiscal împreună cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120 şi 122 din Codul fiscal, se arhivează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

b) Potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, condiţiile privind acordarea facilităţii fiscale de către angajator angajaţilor care desfăşoară activitatea de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice.

c) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal se acordă doar persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt incluse în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării altor activităţi decât cele de cercetare-dezvoltare şi inovare prevăzute mai sus nu beneficiază de scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.”

d) În înţelesul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă persoanelor fizice ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni de către angajatorul care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier în cursul unui an, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

– 5510 – «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare»;

– 5520 – «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată»;

– 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere»;

– 5590 – «Alte servicii de cazare»;

– 5610 – «Restaurante»;

– 5621 – «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente»;

– 5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.»;

– 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor».

Caracterul sezonier al unei activităţi, în sensul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activităţi se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcţie de anotimp/de sezon.

Scutirea se aplică şi în situaţia în care persoana fizică desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parţial de lucru.

Scutirea se acordă pe perioada de derulare a contractului.

B. Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

Pentru contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de astfel de venituri care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă, impozitul fiind final.

Contribuabilii pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea:

a) entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de cult; sau

b) acordarea de burse private; sau

c) entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Opţiunea se exercită, în scris, pentru susţinerea entităţilor prevăzute la lit. a) şi c) sau acordarea de burse private, astfel:

–  la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri până la termenul legal de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor;

–  la plătitorul de venit, în urma solicitării beneficiarului de venit, exercitată în scris.

Pentru opţiunea prevăzută la lit. b) distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat se efectuează de către plătitorul de venit până la termenul de plată al impozitului, începând cu luna exercitării opţiunii.

Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor prevăzute mai sus la plătitorii de venituri nu mai pot exercita aceeaşi opţiune şi la organul fiscal competent, pentru aceeaşi sursă de venit.

Pentru acordarea de burse private contribuabilii au următoarele obligaţii:

a) să prezinte, în copie şi original, contractul de bursă privată încheiat în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la încheierea acestuia, plătitorii de venituri păstrând copiile documentelor cu menţiunea «conform cu originalul»;

b) să prezinte plătitorilor de venituri, lunar, până la termenul de virare a impozitului pe venit, documentele justificative, în copie şi original, privind cheltuielile cu bursa privată efectuate în luna în care impozitul a fost reţinut.

Dacă suma înscrisă în documentele justificative depuse la plătitorul de venit privind cheltuiala efectuată cu bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul pe venit, atunci suma totală luată în calcul de plătitorul de venit este limitată la nivelul acestui plafon.

Dacă suma înscrisă în documentele justificative depuse la plătitorul de venit privind cheltuiala efectuată cu bursa privată este mai mică decât plafonul de 2% din impozitul pe venit, atunci suma totală luată în calcul de plătitorul de venit este limitată la suma efectiv plătită.

Neprezentarea documentelor justificative până la termenul de virare a impozitului pe venit atrage pierderea dreptului conferit de lege.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *