Articole presa

Instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 11 septembrie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/instituirea-unor-masuri-privind-societatile-decapitalizate/

             Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect Ordonanță pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate.

Proiectul de act normativ vizează modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  1. Interzicerea acordării de avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților – inclusiv în cazul în care aceștia reprezintă entități afiliate – la societățile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu se regularizează sumele astfel distribuite în cursul anului.

Interdicția menționată nu vizează avansurile acordate în legătură cu desfășurarea activității economice;

2. Introducerea posibilității distribuirii sub formă de dividende din anumite rezerve existente la nivelul societății, precum și din rezultatul reportat înregistrat de aceasta. Menționarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite ca dividende asigură o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru distribuire”;

3. Introducerea de prevederi referitoare la acoperirea cu prioritate din profitul curent, a pierderilor contabile reportate și constituirea rezervelor prevăzute de cerințele legale sau statutare, înainte de distribuirea de dividende;

4.Desemnarea autorităților cu competență în domeniul monitorizării entităților care se confruntă cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv Ministerul Finanțelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului;

5. Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie în acțiuni/părți sociale a datoriilor societății față de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, la societățile la care activul net a scăzut sub jumătate din capitalul social. Conversia se efectuează în condițiile art. 216 din lege.

La societățile la care acționari/asociați sunt statul sau unitățile administrativ-teritoriale, datoriile respective nu includ datoriile față de bugetul general consolidat, respectiv împrumuturile pe care societățile le primesc potrivit legii, din veniturile rezultate din privatizare.

Potrivit prevederilor alin. (1) și (4) ale art. 153^24 din forma actuală a legii, dacă consiliul de administraţie/directoratul constată că activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor referitoare la cerințele privind nivelul minim de capital, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul prevăzut de lege.

Conform proiectului de act normativ (alin.4^2 propus a se introduce la art. 153^24), societățile care înregistrează datorii față de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, procedează la conversia în acțiuni/părți sociale a acestor datorii, până la sfârșitul exercițiului financiar în care au fost constatate pierderile. Dacă societatea nu efectuează conversia până la această dată, ea urmează a fi dizolvată de către instanță, la cererea MFP – ANAF.

Referitor la aplicabilitatea prevederilor alin. (4^1) propus a se introduce la art. 153^24, având în vedere posibilitatea ca societatea să ramburseze – total sau parțial – datoriile față de acționari/asociați, ulterior datei aprobării situațiilor financiare anuale, pot fi identificate următoarele cazuri:

  • dacă, până la sfârșitul exercițiului financiar în care au fost constatate pierderile, activul net a fost reconstituit în condițiile art. 153^24 alin. (4), respectiv prin majorare capital social sau acoperire a pierderii contabile – nu se aplică prevederile (4^2), referitoare la conversia datoriilor;
  • dacă, până la sfârșitul exercițiului financiar în care au fost constatate pierderile, societatea nu mai are evidențiate astfel de datorii, dar rămâne subcapitalizată – societatea aplică prevederile art. 153^24 alin. (4), în scopul evitării dizolvării;
  • dacă, până la sfârșitul exercițiului financiar în care au fost constatate pierderile, societatea nu mai are evidențiate astfel de datorii și, în plus, nu mai este sub incidența art. 153^24 alin. (1) – dizolvarea nu mai are obiect.

Ca urmare, dizolvarea prevăzută la alin. (4^2) al art. 153^24 operează doar în cazul societăților care au datorii față de acționari/asociați și care, până la sfârșitul exercițiului financiar în care a fost constatată pierderea de activ net, nu au aplicat prevederile art. 153^24 alin. (4) referitoare la majorarea capitalului social sau acoperirea pierderii contabile.

Societățile sunt obligate să notifice ANAF, în termen de 30 de zile de la hotărârea AGA, asupra deciziei cu privire la reconstituirea activului net, respectiv la conversia datoriilor, după caz. Această notificare se efectuează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice;

6. Proiectul de ordonanță preia soluţii ale legislaţiei comunitare de reducere şi/sau simplificare a formalităţilor de publicitate şi raportare impuse societăţilor comerciale, prin implementarea Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (codificare).

Principalele modificări preconizate fac referire la:

  • asigurarea publicității legale a datelor privind societățile al căror activ net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, stabilirea obligațiilor societăților care se află în această situație, precum și instituirea, în sarcina Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, a obligației de a solicita dizolvarea societăților menționate la art. 153^24 din Legea societăților nr. 31/1990;
  • transferul competenței de soluționare a acțiunilor de dizolvare judiciară de la instanțele judecătorești la Oficiul Național al Registrului Comerțului și simplificarea procedurilor de numire a lichidatorului și de efectuare a publicității legale a rezoluțiilor de dizolvare.

Actualele reguli de dizolvare urmează să opereze în continuare, cu mențiunea că dizolvarea nu va mai fi efectuată de tribunal, ci de  persoana competentă cu soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului, aplicându-se regulile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Astfel, modificările stipulate în prezentul proiect vor conduce la lărgirea accesului la informaţiile înregistrate în registrul comerţului, la simplificarea formalităților și scăderea costurilor administrative, la degrevarea activității                      7. Introducerea de noi contravenții și sancțiuni, corespunzătoare noilor prevederi cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990.

  • Legea contabilității nr. 82/1991:
  1. Introducerea de prevederi exprese referitoare la cuprinderea în aria de aplicabilitate a legii a persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a persoanelor juridice străine care au rezidența fiscală în România;
  2. Introducerea de prevederi exprese prin care să se stabilească cu claritate modul de raportare prin situațiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar curent.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *