Articole presa

Executarea silită în procedura insolvenței – Debitor aflat sub incidența Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 26 februarie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/executarea-silita-in-procedura-insolventei-debitor-aflat-sub-incidenta-legii-nr-85-2006-privind-procedura-insolventei/

             Cu privire la posibilitatea declanșării executării silite în procedura de insolvență, arătăm că doar dispozițiile art.143 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în forma actuală, permit oricărui deținător de creanțe curente neplătite să ceară executarea silită a obligației, astfel: ”Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.”

În realitate, beneficiarul acestei dispoziții legale nu poate fi orice creditor, ci doar creditorul care deține un titlu executoriu potrivit legii – creditorul bugetar.

În practică, organele de executare din cadrul autorităților fiscale (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Administrația Județeană a Finanțelor Publice) au procedat/procedează la începerea/continuarea măsurilor executării silite inclusiv împotriva debitorilor aflați sub incidența Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

În acest sens, arătăm că organele de executare din cadrul autorităților fiscale au procedat/procedează, pe deoparte, la începerea executării silite în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii emise de către organul fiscal competent în administrarea/colectarea creanțelor, iar pe de altă parte la continuarea măsurilor de executare silită prin emiterea adreselor:

  • de înștiințare privind înființarea popririi, cu indisponibilizarea sumelor existente, precum și cele viitoare din contul unic (de insolvență) al debitorului;
  • de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți.

Aceasta în condițiile în care, așa cum am prezentat mai sus, posibilitatea declanșării executării silite în procedura insolvenței este reglementată doar pentru debitorii aflați sub incidența Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Referitor la acest aspect, arătăm următoarele:

  1. Conform prevederilor art.343 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ”Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”;
  2. Debitorilor aflați sub incidența Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței le sunt incidente prevederile art.36 din lege:

            ” De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.

Articolul 36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței conține dispoziții al căror scop este menținerea cererii debitorului aflat sub incidența acestui act normativ în starea existentă la data declanșării procedurii de insolvență, suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare urmând să prezerve caracterul concursual, colectiv și egalitar al procedurii menționate, evitând astfel ca asupra averii debitoarei să se exercite acțiuni individuale de urmărire sau executare silită a creanțelor creditorilor.

Suspendarea operează ex lege și trebuie numai constatată, la sesizarea sau cererea persoanei interesate.

Textul menționat reglementează unul dintre efectele sentinței de deschidere a procedurii colective, suspendarea de drept a judecării proceselor având ca obiect creanțe față de averea debitorului sau pretenții față de bunurile din averea acestuia, precum și suspendarea procedurilor de executare silită contra patrimoniului persoanei află sub incidența Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

              Această normă imperativă, de ordine publică, are drept scop concentrarea tuturor litigiilor având ca obiect averea debitoarei în competența exclusivă a judecătorului sindic desemnat în procedura insolvenței în conformitate cu art.6 din lege.

De la regula suspendării de drept a acțiunilor judiciare și extrajudiciare ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență, în baza Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, art.39 reglementează o singură excepție, care privește creanțele garantate care, de regulă, nu se regăsește în situațiile prezentate mai sus.

  1. Apreciem că organele de executare din cadrul autorităților fiscale, au avut, probabil, în vedere, cu privire la emiterea actelor de executare silită precizate mai sus, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

În acest sens, precizăm următoarele:

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018 a fost publicată, O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative.

Practic, prin această ordonanţă de urgenţă au fost aduse modificări la următoarele acte normative:

– Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

– O.G. nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;

– O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară;

– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

– O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;

– Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

După cum se poate observa, Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței nu se regăsește printre actele normative modificate/completate de OUG nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative.

Astfel, OUG nr.88/2018 conferă dreptul la executare silită doar pentru creanțele curente născute în procedurile deschise conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În condițiile în care art.15 alin.(2) din Constituție arată că legea dispune numai pentru viitor, apreciem că executarea silită este permisă doar în procesele de insolvență (calculate de la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii) inițiate începând cu data de 2 octombrie 2018.

  1. Nu în ultimul rând, arătăm că prevederile legale specifice procedurii insolvenței interzic de plano orice măsură civilă, penală sau administrativă de indisponibilizare a contului unic de insolvență al debitoarei de către organelor de cercetare penală, de organele administrative sau de instanțele judecătorești.

Față de aspectele prezentate mai sus, în situația debitorilor aflați sub incidența Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, apreciem că autoritățile fiscale trebuie să procedeze la ridicarea măsurilor de executare silită dispuse prin actele, menționate mai sus, emise cu încălcarea prevederilor legale aplicabile – la sesizarea sau cererea persoanei interesate (debitorului).

În caz contrar debitorul poate formula și introduce contestație la instanța judecătorească competentă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *