Articole presa

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 12 noiembrie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/eliberarea-certificatului-de-atestare-fiscala/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 06.11.2019, Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3654/2015.

Motivul emiterii actului normativ, modificările și completările avute în vedere se regăsesc în referatul de aprobare, astfel:
Modificările succesive aduse legislației primare, respectiv Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, au incidență și se reflectă în modalitatea în care se solicită, se eliberează și se transmit certificatele de atestare fiscală, pe care organele fiscale centrale au obligaţia de a le elibera în conformitate cu dispozițiile acestui act normativ.
Acest aspect a condus la necesitatea armonizării procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală cu prevederile modificate ale Codului de procedură fiscală modificat, fapt pentru care a fost elaborat un proiect de ordin care are în vedere următoarele:
– reglementarea modalității de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru asocierile și entitățile fără personalitate juridică, caz în care cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art.31 alin.(1) lit.d) din Codul de procedură fiscală iar certificatul de atestare fiscală nu conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora;
– stabilirea termenului de 90 de zile ca și perioadă de utilizare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere și a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili;
– neincluderea la secțiunea A a certificatului de atestare fiscală, datorită faptului că nu sunt considerate obligații fiscale restante, a:
a) obligaţiilor fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d), din Codul de procedură fiscală precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ;
b) sumelor reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
c) sumelor reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;
d) sumelor reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;
e) obligațiilor fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art.210-211 sau art.235 din Codul de procedură fiscală.
– completarea mențiunilor relevante pentru situația fiscală a contribuabililor din certificatul de atestare fiscală cu situația prevăzută la art.157 alin.(3) sau cea prevăzută la art.194 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, respectiv situația în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante, precum și cea în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale care constituie condiție de acordare a înlesnirilor la plată.
– posibilitatea organului fiscal de a îndrepta orice eroare materială din certificatul de atestare fiscală, prin întocmirea unui act de îndreptare a erorii materiale.
Prin proiectul de act normativ, Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3654/2015, se modifică și se completează, în principal, după cum urmează:
– La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situaţia în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune în original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.”
– La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1 ), cu următorul cuprins: ”
(9^1 ) Prin excepţie de la alin. (9), în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art.31 alin.(1) lit.d) din Codul de procedură fiscală, fără a conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora. În acest caz, certificatul de atestare fiscală este însoțit de certificatele de atestare fiscală ale fiecăruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază teritorială aceștia își au domiciliul fiscal potrivit legii.”
– La articolul 3, litera g) a alineatului (1) se abrogă.
– La articolul 6, litera a) a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ;”.
La articolul 6, după litera c) a alineatului (3) se introduc patru noi litere, literele e) – h), cu următorul cuprins:
„e) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
f) sumele reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;
g) sumele reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;
h) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală.”

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *