Articole presa

Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului de procedură fiscală» partea aV-a

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 18 decembrie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/actualizarea-si-imbunatatirea-prevederilor-codului-de-procedura-fiscala-continuare-4/

            Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările inițiatorilor propunerilor și textele, de modificare/completare, propuse.

Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse și motivările inițiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală.

4.4.1. Art.181, Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, alin.(7)

Textul actual: Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.

Text propus: Camera Consultanților fiscali propune abrogarea

Motivarea inițiatorului: În Codul de procedură fiscală, la art. 181 „Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central” alin. (7) se prevede că: „Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.”

Din această reglementare rezultă faptul că, în condiţiile în care există diferenţe între obligaţiile fiscale calculate de către contribuabil prin aplicarea unor interpretări ale  organului fiscal central şi cele stabilite de către organul de inspecţie fiscală, nu se datoarează penalitatea de nedeclarare. Este corectă această interpretare, din care ar rezulta faptul că interpretările organului fiscal central nu sunt opozabile organelor de inspecţie fiscală? Dacă nu aceasta a fost voinţa legiuitorului, respectiv dacă interpretările organului fiscal central sunt opozabile organelor de inspecţie fiscală, atunci nu există diferenţe între obligaţiile fiscale calculate de către contribuabil prin aplicarea acestor interpretări şi cele stabilite de către organul de inspecţie fiscală (nu există debite stabilite suplimentar care să genereze penalităţi de nedeclarare). Considerăm că această prevedere trebuie eliminată din Codul de procedură fiscală, deoarece, pe lângă faptul că nu este aplicabilă (nu se pune problema unei penalităţi de nedeclarare atâta timp cât nu există diferenţe la debitul principal), poate fi interpretată eronat de către organele de inspecţie fiscală.

4.4.2. Art.181, Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, alin.(8)

Textul actual: (8) Despre aplicarea penalității de nedeclarare potrivit alin. (1) sau, după caz, despre neaplicarea acesteia potrivit alin. (6) sau (7), se consemnează și se motivează în raportul de inspecție fiscală. Prevederile art.130 alin. (5) și ale art.131 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.

Textul propus: (8) Despre aplicarea penalitãții de nedeclarare potrivit alin. (1) sau, dupã caz, despre neaplicarea acesteia potrivit alin. (6) sau (7), se consemneazã și se motiveazã în raportul de inspecție fiscalã. Prevederile art. 130 alin. (5) și ale art. 131 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzãtor. Lipsa mențiunii din cuprinsul raportului de inspecție fiscalã privind aplicarea penalitãții de nedeclarare conduce la decãderea organului fiscal din dreptul de a mai aplica penalitatea prin alte acte administrative subsecvente sau accesorii.

Motivarea inițiatorului: –

4.5. Art.182, Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget:

Textul actual: –

Textul propus: (5) Dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita dobânda prevăzută de prezentul articol se prescrie în termen de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui în care:

  1. a) au fost stinse prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilului/plătitorului;

s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1);

  1. b) anularea actului administrativ fiscal a devenit definitivă, în cazul prevăzut la alin. (2);
  2. c) restituirea a fost admisă definitiv, în cazul prevăzut la alin. (3).

Motivarea inițiatorului: Dreptul de dobândă prevăzut la art. 182 are natura unui drept de creanță fiscală în sensul art. 1 CPF, dar pentru care nu există reglementat un termen de prescripție special așa cum este cazul celorlalte categorii de drepturi având această natură.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *