Articole presa

Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului de procedură fiscală -continuare-

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 28 noiembrie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/actualizarea-si-imbunatatirea-prevederilor-codului-de-procedura-fiscala-continuare/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările inițiatorilor propunerilor și textele, de modificare/completare, propuse.

Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse și motivările inițiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală.

3.5. Art.127, Suspendarea inspecției fiscale

Textul actual: –

Text propus: (8) Prevederile art.124 alin.(1) și (2) nu sunt aplicabile pe perioada suspendării inspecției fiscale.

(9) Contribuabilul/plătitorul are dreptul de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de probă obținut de organul fiscal urmare acțiunilor ce au constituit cauze de suspendare conform alin. (1) și care are legătură cu situația fiscală a contribuabilului/plătitorului.

(10) Contribuabilul/plătitorul poate contesta decizia de suspendare potrivit Titlului VIII, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia.

Motivarea inițiatorului: –

3.6.1. Art.128, Reverificarea:

Textul actual: (1) Prin excepție de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organului de inspecție fiscală la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia.

Textul propus: (1) Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, la propunerea organului de inspecție desemnat cu efectuarea inspecției sau la cererea contribuabilului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

           a) după încheierea inspecției fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspecţie fiscală sau, după caz, contribuabilului, la data efectuării inspecţiei fiscale;

           b) datele suplimentare influenţează rezultatele inspecției încheiate.

Motivarea inițiatorului: 1. În această procedură a reverificării nu este atins obiectivul declarat al Codului de procedură în ceea ce privește echilibrul drepturilor și obligațiilor părților. În fapt, deși este în situația ca ulterior inspecției, contribuabilul să intre în posesia unor documente care nu existau la data efectuării inspecției, din motive ce nu-i sunt imputabile, contribuabilul este lipsit de dreptul de a beneficia de plata unui impozit corect, organul fiscal opunându-i principiul unicității inspecției de la care se poate face excepție doar dacă datele suplimentare sunt identificate de organele fiscale, de regulă urmare colaborării cu alte autorități sau urmare unor controale încrucișate.

2. De altfel, deși nu rezultă expres din text că reverificarea este decisă doar dacă datele suplimentare rezultă din acțiunile proprii ale organului fiscal (textul prevede doar ca decizia este a conducătorului organului de inspecție), în practică nu este admisă o reverificare la cererea contribuabilului, deși condițiile prevăzute de lege pentru reverificare sunt îndeplinite. Mai mult, textul prevede inclusiv condiția ca datele șă fie obținute ”în orice mod”, deci inclusiv de la contribuabil.

3. Acest dezechilibru a fost sesizat și de CJUE în recenta Cauză Zabrus (C-81/17). Astfel, judecătorul european, după ce a reținut principii specifice cazului dedus atenției sale, a reținut și următoarele:Un regim național de inspecție care nu permite corectarea declarației de tva, în condițiile în care prevede o posibilitate a autorităților fiscale de a efectua o nouă inspecție atunci când dispun de informații noi, nu urmărește garantarea drepturilor contribuabililor și nu rezultă că servește la aplicarea principiului securității juridice, ci acționează în principal pentru eficacitatea inspecțiilor și a funcționării administrației.

3.6.2. Art.128, Reverificarea:

Textul actual: (2) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale inopinate desfășurate la alți contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organul de inspecție fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. 

Textul propus: (2) Prin date suplimentare se înțelege orice fapt sau mijloc de probă de care se ia cunoștință ulterior inspecției, de natură să modifice rezultatele inspecției anterioare.

Motivarea inițiatorului: A se vedea motivația de la art. 128 alin.(1)

3.6.3. Art.129, Refacerea inspecției fiscale:

Textul actual: (4) Refacerea inspecției fiscale se realizează de către o altă echipă de inspecție fiscală decât cea care a încheiat actul desființat.

Textul propus: (4) Refacerea inspecţiei fiscale se realizează de către o altă echipă de inspecţie fiscală, decât cea care a încheiat actul desfiinţat, care să fie coordonată și îndrumată de un alt sef de serviciu.

Motivarea inițiatorului:

3.6.4. Art.130, Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat:

Textul actual: (2) Organul de inspecție fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecție fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. în acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecție fiscală comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală.

 Textul propus: (2) Organul de inspecție fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecție fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecție fiscală comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală, însă nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării proiectului de raport de inspecție fiscală. În cazul marilor contribuabili discuția finală nu poate avea loc mai devreme de 7 zile lucrătoare calculate de la data comunicării proiectului de raport de inspecție fiscală.”

Motivarea inițiatorului: În practică au existat numeroase situații în care organul de inspecție fiscală a stabilit data și ora discuției finale în ziua imediat următoare celei în care a fost comunicat proiectul de raport de inspecție fiscală (care în majoritatea situațiilor are o dimensiune de aproximativ 60 – 80 de pagini, existând situații în care acesta a avut și 400 de pagini), contribuabilul neavând posibilitatea reală de a lua la cunoștință de conținutul acestuia.

Mai mult, într-o atare situație efectele pe care legiuitorul le-a urmărit prin introducerea acestei dispoziții, respectiv de a oferi contribuabilului posibilitatea de a lua la cunoștință de constatările organului fiscal și de a-și prezenta opinia cu privire la acestea, nu se mai produc.

3.6.5. Art.131, Rezultatul inspecției fiscale

Textul actual: (2) Raportul de inspecție fiscală se întocmește la finalizarea inspecției fiscale și cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate, precum și în legătură cu alte obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă ce au făcut obiectul verificării. în cazul în care contribuabilul/plătitorul și-a exercitat dreptul prevăzut la art.130 alin. (5), raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală, motivată în drept și în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor.

Textul propus: (2)Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte la finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde constatările în legătură cu toate perioadele şi toate obligaţiile fiscale înscrise în Avizul de verificare, precum şi în legătură cu alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce au făcut obiectul verificării. În cazul în care contribuabilul/plătitorul şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), raportul de inspecţie fiscală cuprinde şi opinia organului de inspecţie fiscală, motivată în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor.

Motivarea inițiatorului: Există situații în care, urmare finalizării inspecției fiscale, echipa de inspecție fiscală stabilește în sarcina contribuabilului doar obligații fiscale suplimentare de plată, nu și eventuale obligații fiscale pe care contribuabilul le-a plătit în mod eronat la bugetul de stat. Într-o asemenea situație, contribuabilul este lipsit de posibilitatea de a critica în fața organului de soluționare nestabilirea de către echipa de inspecție fiscală a obligațiilor fiscale plătite în mod eronat către bugetul de stat și care se impun a fi restituite.

Propunerea are în vedere reglementarea clară a faptului că:

  • în RIF să se prezinte constatări pentru toate perioadele și obligațiile fiscale înscrise în Avizul de verificare
  • fiecare perioadă și obligație fiscală ce a făcut obiectul constatărilor, să facă obiectul unei decizii de impunere sau, după caz, a unei decizii de nemodificare a bazei de impunere.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *