Articole presa

Sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism (2)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 02 martie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-structuri-de-cazare-structuri-de-alimentatie-si-agentii-de-turism-2/

În completarea materialului , pe această temă , publicat în data de 17 februarie 2021, arătăm că în Monitorul Oficial Nr.186 din 24 februarie 2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.10/2021 din 19 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale .

În cele ce urmează, prezentăm principalele măsuri de sprijin – forma actualizată, în vigoare potrivit modificărilor și completărilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 10/2021:

Articolul 1

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

           g)durata schemei – prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la data de 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar;

Articolul 2

(1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

(2) Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

          a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

          b)pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art.311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;

          c)pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile  art.1 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

(3) Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

(4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta ordonanță de urgență este cursul Băncii Naționale a României valabil la data de lansare a apelului de proiecte.

(5) Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni, prevăzută la art. 5.

Articolul 3

(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

(7) Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi eligibile:

           a) nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro;

           b) nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

          c) au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art.36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă au obligația să întocmească asemenea situații.

Articolul 5

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni.

Articolul 8

(2) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat

(10) Până la data de 30 iunie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme. ”

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *