Articole presa

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020

Material publicat în cotidianul ”Mesagerul Hunedorean” în data de 22 septembrie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/regimul-obligatiilor-fiscale-declarate-si-neachitate-incepand-cu-data-de-21-martie-2020/

În contextul măsurilor fiscale reglementate de:

 • VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare;
 • XII alin.(1), (2) și (3), art.XIII din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale;
 • VI din OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în care textul actelor normative menționează: ”Prin derogare de la prevederile art.157 alin.(1) lit.a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale (…) nu sunt considerate obligații fiscale restante”, considerăm că măsurile fiscale oferă contribuabililor/plătitorilor posibilitatea de a-și gestiona, integral, încasările/disponibilitățile bănești – în scopul desfășurării/menținerii activității acestora.

Astfel, contribuabilii/plătitorii beneficiază de facilitatea de amânare/suspendare la plată a obligațiilor bugetare/fiscale, respectiv de a nu plăti obligațiile bugetare/fiscale declarate începând cu data de 21 martie 2020 până cel mai târziu la data de 25 octombrie 2020.

În situația în care, în circumstanțele excepționale create de epidemia COVID-19, contribuabilii/plătitorii, se confruntă/se vor confrunta cu dificultăți financiare,

Pentru obligațiile fiscale datorate și neachitate, aceștia pot:

 1. beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante pe o perioadă de cel mult 5 ani, precum și de amânarea la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile art.184 – art.208 din Codul de procedură fiscală, contribuabilii/plătitorii au posibilitatea să depună, la organul fiscal de administrare competent, o cerere de eșalonare la plată însoțită de documentația aferentă.

Condițiile generale de accesare a unei eșalonări la plată, de către contribuabili/plătitori, sunt următoarele:

 • să fie depuse toate declarațiile fiscale (la data eliberării certificatului de atestare fiscală);
 • să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești;
 • să aibă capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare;
 • să nu se afle în procedura insolvenței sau în dizolvare;
 • să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, conform Codului de procedură fiscală. Dacă actele de stabilire a răspunderii sunt definite în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma a fost achitată, condiția se consideră a fi îndeplinită;
 • să aibă constituită garanția.

Avantajele derulării unei eșalonări la plată sunt următoarele:

 • neînceperea sau suspendarea executării silite pentru obligațiile fiscale eșalonate, precum și pentru obligațiile către constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării (obligații cu termene de plată ulterioare datei comunicării deciziei de eșalonare, diferențele rezultate din declarații rectificative, obligații restante nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare și necuprinse în eșalonare, obligații pentru care a încetat suspendarea executării după comunicarea deciziei de eșalonare, etc.);
 • amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării la finalizarea eșalonării;
 • necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pentru obligațiile eșalonate la plată în perioada derulării eșalonării la plată.

2. beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020, precum și a obligațiilor bugetare accesorii, pe o perioadă de cel mult 7 ani.

Debitorul care dorește să-și restructureze obligațiile bugetare, în conformitate cu prevederile OG nr.6/2010 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterior, au obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa, iar până la data de 30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;

f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanţe. Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obţine un grad mai mare de recuperare a creanţelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) înlesniri la plata obligaţiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, se înţelege plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării;

b) conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale, în condiţiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;

c) stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispoziţiilor art.263 din Codul de procedură fiscală;

d) anularea unor obligaţii bugetare principale.

Măsura de anulare a unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale și nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale (și accesorii) reprezentând ajutor de stat de recuperat.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *