Articole presa

Modificarea și completarea Codului fiscal (2)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 02 septembrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-codului-fiscal-2/

 

În completarea materialului publicat anterior pe această temă, în cele ce urmează continuăm prezentarea principalelor modificări/completări/schimbări preconizate – conținute în Nota de fundamentare a proiectului actului normativ:

e) Impozit pe veniturile nerezidenților

e.1)Regimul fiscal al dividendelor distribuite și neplătite persoanelor nerezidente

Se clarifică regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar care nu sunt plătite până la sfârșitul anului în care sunt distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cât și pentru cele distribuite după aprobarea situațiilor financiare anuale, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz.

e.2)Regimul fiscal al dividendelor plătite persoanelor juridice străine din statele membre ale Uniunii Europene

Se propune inserarea scutirii de impozit a dividendelor plătite de către persoana juridică rezidentă către acționarul său nerezident, în cazul în care atât persoana nerezidentă cât și persoana juridică rezidentă sunt supuse impozitului pe profit, sau unui substitut al acestuia.

e.3)Regimul fiscal al dividendelor plătite persoanelor juridice străine statele SEE: Liechtenstein, Islanda și Norvegia

Se va asigura același tratament fiscal dividendelor plătite de o persoană juridică rezidentă în România unei persoane juridice rezidente în Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei cu cel aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice rezidente române potrivit art.43 din Codul fiscal. Statele membre ale Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei trebuie să beneficieze de articolul 56 CE și articolul 40 din Acordul privind SEE, referitor la libera circulație a capitalului.

e.4)Reguli privind certificatele de rezidență depuse on-line

Se propune completarea cadrului legal cu prevederea potrivit căreia certificatele de rezidență fiscală depuse prin Spațiul Privat Virtual să poată fi acceptate în copie conformă cu originalul întrucât prin Spațiul Privat Virtual nu pot fi transmise originalele certificatelor de rezidență sau copiile legalizate ale acestora.

e.5)Reguli privind declarația informativă pentru veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului

Se propune clarificarea tehnică în ceea ce privește faptul că declarația informativă se depune și de către plătitorul de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

f)Taxa pe valoarea adăugată

f.1)Se va asigura clarificarea noțiunilor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” și, respectiv, „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”, în contextul aplicării în practică a noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;

f.2)Se propune:

  • modificarea și completarea art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, prin adăugarea referirii la codul de înregistrare în scopuri de TVAatribuit conform art. 317 din Codul fiscal, dându-se astfel posibilitatea persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România de a aplica regimul UE fără a renunța la aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici;
  • modificarea și completarea corespunzătoare a art. 316 și, respectiv, a art. 317 din Codul fiscal, prin introducerea unor prevederi potrivit cărora:

– persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar care sunt stabilite în România printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate și nici nu au obligația înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal dacă optează pentru aplicarea regimului UE;

– persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligația înregistrării conform art. 316 din Codul fiscal, pot solicita să se înregistreze conform art. 317 din Codul fiscal în cazul în care optează pentru aplicarea regimului UE;

g) Impozite și taxe locale

g.1) Se propune simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile. Actuala prevedere legală a creat dificultăți pentru organele fiscale locale la calculul impozitului pentru această categorie de clădiri, cauzate de modul de delimitare a suprafețelor pentru care se deduc aceste cheltuieli, existența contractelor cu furnizorii de utilități pentru suprafețele destinate activităților economice, calculul diferit al impozitului pentru suprafețe cu aceeași destinație, în funcție de deducerea sau nededucerea cheltuielilor cu utilitățile.

g.2) Se propune opțiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport  încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România  sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată. De asemenea, se propune ca acesta să fie comunicat electronic în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport  de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *