Articole presa

Mecanismul îmbunătățit de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 30 iulie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/mecanismul-imbunatatit-de-solutionare-a-litigiilor-fiscale-in-uniunea-europeana/

 

            Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 26.07.2019, Proiect Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Motivul emiterii actului normativ și schimbările preconizate se regăsește în Nota de fundamentare, astfel:

În luna octombrie 2017 a fost adoptată Directiva 2017/1852/UE a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană, act menit să creeze un cadru armonizat și transparent pentru soluționarea litigiilor fiscale și, astfel, să ofere beneficii tuturor contribuabililor.

Potrivit acestui act normativ, soluționarea litigiilor trebuie să se aplice în situații diferite de interpretare și aplicare a tratatelor fiscale bilaterale și a Convenției de arbitraj a Uniunii, în special în situații diferite de interpretare și aplicare care conduc la dubla impozitare.

Acest lucru urmează să se realizeze printr-o procedură în cadrul căreia, ca prim pas, cazul să fie transmis autorităților fiscale din statele membre vizate în vederea soluționării litigiului prin procedura de acord amiabil. În acest context, statele membre sunt încurajate să utilizeze mijloace alternative de soluționare a litigiilor, fără caracter obligatoriu, cum ar fi medierea sau concilierea, pe parcursul ultimelor etape ale perioadei procedurii de acord amiabil.

Dacă nu se ajunge la un acord amiabil într-un anumit interval de timp, cazul urmează să fie supus unei proceduri de soluționare a litigiilor, fie prin structuri ad-hoc, fie prin structuri cu un caracter mai permanent. Astfel, procedurile de soluționare a litigiilor se concretizează prin intermediul unei comisii consultative, alcătuite atât din reprezentanți ai autorităților fiscale în cauză, cât și din personalități independente, sau prin intermediul unei comisii de soluționare alternativă a litigiilor (aceasta din urmă asigurând flexibilitatea în alegerea metodei de soluționare a litigiilor).

De asemenea, după caz, statele membre ar putea alege, prin acord bilateral, să utilizeze orice altă procedură de soluționare a litigiilor pentru soluționarea litigiului cu efect obligatoriu, cum ar fi procedura de arbitraj cu ofertă finală – final offer arbitration (cunoscută și sub numele de arbitraj cu cea mai bună ofertă finală – last best offer arbitration).

Autoritățile fiscale trebuie să ia o decizie finală obligatorie ținând cont de avizul comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor.

Prin urmare, mecanismul îmbunătățit de soluționare a litigiilor prevăzut de Directiva 2017/1852 se bazează pe sistemele existente în Uniune, inclusiv pe Convenția de arbitraj a Uniunii, însă, domeniul de aplicare al acesteia este mai extins decât cel al Convenției de arbitraj a Uniunii, care se limitează la litigiile privind prețurile de transfer și atribuirea profiturilor către sediile permanente.

Prezenta directivă se aplică tuturor contribuabililor care datorează impozite pe venit și pe capital reglementate de tratate fiscale bilaterale și de Convenția de arbitraj a Uniunii.

În ceea ce priveşte persoanele fizice, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, directiva prevede o sarcină administrativă mai redusă atunci când apelează la procedura de soluționare a litigiilor. În acest context, potrivit pct. 2 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, acestea transpun prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013.

La pct. 9, respectiv 10, din reglementările menționate sunt cuprinse prevederi referitoare la gruparea entităților, respectiv a grupurilor de întreprinderi, în funcție de criteriile de mărime prevăzute de Directivă.

            Prin proiectul de act normativ, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Denumirea TITLULUI IX – ”Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri” se modifică și va avea următorul cuprins:

”TITLUL IX – Soluționarea litigiilor fiscale generate de interpretarea și aplicarea acordurilor și convențiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri”

  1. Înaintea articolului 282 se introduce Capitolul I, cu următoarea denumire:

”Capitolul I – Procedura amiabilă în baza acordurilor sau covențiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri și în baza Convenţiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate”

  1. După articolul 283 se introduce un nou capitol, Capitolul II, cuprinzând articolele 2831 – art. 28319, cu următorul cuprins:

”Capitolul II – Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană”.

Prevederile art. 2831 – 28319 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin ordonanță, se aplică oricărei plângeri introduse începând cu 1 iulie 2019 cu privire la chestiuni litigioase legate de venituri sau capitaluri obținute într-un exercițiu financiar începând cu 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date.

Prevederile prevăzute mai sus se aplică oricărei plângeri introduse în exerciții financiare anterioare sau înainte de data de 1 iulie 2019, cu condiția ca A.N.A.F. și autoritățile competente ale statelor membre în cauză să cadă de acord în acest sens.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *