Articole presa

Consolidare de grup privind impozitul pe profit

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 24 octombrie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/consolidare-de-grup-privind-impozitul-pe-profit/

              Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările inițiatorilor propunerilor și textele, de modificare/completare, propuse.

În cele ce urmează vom prezenta motivarea propunerii și textul propus de Coaliția pentru Dezvoltarea României privitor la ”Consolidare de grup privind impozitul pe profit”, Titlul II – Impozitul pe profit, Cod fiscal.

Motivarea inițiatorului:

Consolidarea de grup pentru impozit pe profit ar implica compensarea pierderilor fiscale înregistrate de către unele companii membre ale grupului cu profiturile altora și calcularea, raportarea și plata consolidată a impozitului pe profit la nivel de grup. O astfel de măsură ar putea reduce povara administrativă a grupurilor de companii locale prin eliminarea nevoii întocmirii dosarului prețurilor de transfer și ar contribui, de asemenea, la sporirea eficienței cu care veniturile statului sunt administrate.

Impactul bugetar al acestei măsuri ar fi unul nesemnificativ, ținând cont de faptul că pierderile fiscale nu ar mai fi reportate timp de 7 ani, perioadă în care majoritatea pierderilor fiscale sunt compensate prin profituri impozabile.

Textul propus vizează, în principal, următoarele:

Consolidare de grup privind impozitul pe profit:

           A. Grup fiscal– un grup format din cel puțin 2 contribuabili așa cum sunt definiți mai jos:

a) Un contribuabil român care deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din acțiuni/drept de vot într-unul sau mai mulți contribuabili români;

b) Doi sau mai mulți contribuabili români, deținuți, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din acțiuni/drept de vot, de o persoană juridică străină;

c) Doi sau mai mulți contribuabili români, deținuți, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din acțiuni/drept de vot, de o persoană fizică;

d) Unul sau mai mulți contribuabili români, deținut/deținuți, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din acțiuni/drept de vot de o persoană juridică străină și una sau mai multe sucursale românești / un sediu permanent (desemnat) a/ale/al aceleași persoane juridice străine.

            B. Membru al grupului fiscal– orice contribuabil român plătitor de impozit pe profit în România.

            C. Membru desemnat al grupului fiscal– membru al grupului fiscal desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale ale grupului.

            D. Reguli de formare a grupului fiscal și de ieșire din grupul fiscal:

Un grup de contribuabili români poate opta să fie tratat drept grup fiscal in vederea consolidării impozitului pe profit, cu următoarele condiții cumulative:

a) un contribuabil nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal;

b) opțiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puțin 3 ani;

c) toți contribuabilii din grupul fiscal trebuie să aplice același an fiscal și același sistem de plată al impozitului pe profit;

d) condiția de deținere minimă de 75% trebuie îndeplinită la data înființării grupului fiscal și trebuie menținută pe perioada minimă a grupului.

În vederea implementării grupului fiscal se depune la organul fiscal în raza căruia membrul desemnat se află în administrare o cerere semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului fiscal, care să cuprindă următoarele:

a) numele, adresa, obiectul de activitate și codul de înregistrare al fiecărui membru;

b) dovada că sunt îndeplinite regulile de deținere;

c) numele membrului desemnat să reprezinte grupul fiscal.

Organul fiscal competent trebuie să ia o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal și să comunice acea decizie membrului desemnat al grupului, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii, însoțită de documentele justificative.

Opțiunea de implementare a grupului fiscal poate fi exercitată până la sfârșitul primei luni din anul fiscal pentru care se dorește aplicarea iar implementarea grupului fiscal intră în vigoare în prima zi din anul comunicării deciziei.

Membrul desemnat al grupului fiscal trebuie să notifice organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:

a) încetarea opțiunii de a forma un grup fiscal unic, până la sfârșitul primei luni din anul fiscal pentru care nu se mai dorește aplicarea opțiunii;

b) neîndeplinirea condițiilor, care conduc la anularea grupului fiscal sau a unui contribuabil ca membru al grupului fiscal, până la sfârșitul anului fiscal celui în care s-a produs evenimentul care a generat această situație sau, în cazul în care evenimentul are loc în ultima lună a anului fiscal, în termen de cel mult 30 de zile de la producerea acestuia;

c) numirea unui alt membru desemnat al grupului fiscal cu cel puțin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;

d) părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cu cel puțin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;

e) intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puțin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.

              E. Reguli la ieșirea din grupul fiscal:

Un grup fiscal trebuie menținut pentru minim 3 ani fiscali, iar ieșirea unui membru din grup s-ar face:

a) obligatoriu, oricând condițiile nu mai sunt îndeplinite, cu începere din prima zi a trimestrului/anului fiscal următor celui în care nu mai sunt îndeplinite respectivele condiții;

b) opțional, după o perioadă minimă de 3 ani fiscali, caz în care, pentru anul în care a avut loc ieșirea din grup, membrul respectiv ar reveni la regimul de impozitare la nivel individual.

            F. Reguli de determinare, declarare și plată a impozitului pe profit consolidat

a. fiecare membru al grupului fiscal determină rezultatul fiscal individual pe baza regulilor;

b. fiecare membru al grupului fiscal are obligația de a calcula impozitul pe profit și de a depune declarația de impozit pe profit;

c. membrul desemnat al grupului fiscal va depune o declarație de impozit pe profit consolidată care va cumula declarațiile de impozit pe profit ale tuturor membrilor grupului, rezultând o poziție finală de impozit pe profit datorat la nivelul grupului fiscal sau de pierdere fiscală care va fi recuperată. Membrul desemnat va anexa declarațiile individuale ale membrilor grupului;

d. fiecare membru al grupului fiscal va transmite declarația sa către membrul desemnat al grupului fiscal, care va plăti impozitul pe profit care rezultă din declarația de impozit pe profit consolidată;

e. tranzacțiile desfășurate strict între membrii grupului fiscal nu cad sub incidenta regulilor privind preturile de transfer pe perioada grupului fiscal.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *